På denne siden finner du:

 1. Vilkår for midlertidige tilsettinger
 2. Ekstrabetjenter/ vikarer
 3. Tilsettinger kortere enn 6 måneder
 4. Ledige stillinger over 6 måneder
 5. Fortrinnsrett til stilling
 6. Kunngjøringen skal inneholde
 7. Tilsettingsråd
 8. Ansettelsesforholdet
 9. Bierverv
 10. Prøvetid
1. Vilkår for midlertidige tilsettinger (TML §3 (2))

En tjenestemann skal tilsettes fast, med mindre

 •  Tjenestemannen trengs bare for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt oppdrag.
 • Arbeidet ennå ikke er fast organisert og det derfor er usikkert hvilke tjenestemenn som trengs.
 • Tjenestemannen skal gjøre tjeneste i stedet for en annen (vikar).
 • Tjenestemannen skal være aspirant eller elev ved etatskole, tjenestegjøre i utdanningsstilling eller åremålsstilling.

Tilsettinger som ikke fyller et av disse vilkårene, vil derfor regnes som faste.

En midlertidig tilsatt kan tilsettes fast dersom han/hun ved tilsettingen ble tilsatt gjennom offentlig kunngjøring og vanlig tilsettingsprosedyre (personalreglementet §15). Det som er viktig å tenke på er at ved ledende stillinger har en midlertidig og en fast stilling to helt forskjellige søkegrupper, og en lederstilling eller spesiell stilling bør derfor lyses ut på nytt uansett.

2. Ekstrabetjenter/ midlertidige

Alle tilsatte har krav på en kontrakt, også ekstrabetjenter. Denne skal inneholde når arbeidsforholdet starter, hvilken lønn stillingen har. Dersom man er midlertidig tilsatt skal kontrakten også inneholde når arbeidsforholdet avsluttes.

Det er ikke tillatt å erstatte midlertidighet med midlertidighet, slik at man kan ikke unnlate å gi en midlertidig ansatt videre kontrakt, for så å tilsette en annen person midlertidig i samme stilling. Det er heller ikke tillatt å gi kunstige opphold i arbeidet for å stoppe ansienniteten.

3. Tilsettinger kortere enn 6 måneder (TML § 6)

Ved tilsettinger kortere enn 6 måneder gjelder ikke TML §§2-5. Det vil si at stillingen blant annet ikke trenger å lyses ut eller gå igjennom tilsettingsråd.

Etter seks måneder gjelder ordinære regler for kunngjøring som beskrevet nedenfor. Dette er noe tillitsvalgte bør passe godt på, da det ikke alltid blir fulgt opp fra arbeidsgiver.

4. Ledige stillinger over 6 måneder

Ledige stillinger skal kunngjøres både offentlig og internt. Utlysning på en tjenestepost kan utlyses internt, mens ledige stillinger skal lyses ut eksternt i tillegg.

Dersom det er enighet med tjenestemannsrepresentantene i tilsettingsrådet kan regiondirektøren eller den han gir fullmakt bestemme at midlertidige stillinger inntil 12 måneder bare kunngjøres internt (Personalreglementet §4). Med internt menes hele kriminalomsorgen (jf. Justisdepartementets kommentarer til personalreglementet).

Tillitsvalgte skal orienteres om stillingens lønn før den lyses ut, og tillitsvalgte kan kreve lønnsplasseringen drøftet, etter at spørsmålet har vært drøftet med tjenestemannsorganisasjonene (Personalreglementet §5(6) + HTA 2.5.5).  Tillitsvalgte skal også ha mulighet til å uttale seg om utlysningsteksten (jf. HA §21)

Tjenestemenn som er fraværende (permisjon eller sykdom) ­bør bli informert av ledelsen når en stilling utlyses (Personalreglementet §4(3)).

Ved kunngjøring av en ledig stilling må søknadsfristen være minst to uker. Om sommeren bør fristen være lenger (Jf. Justisdepartementets kommentarer til personalreglementet).

5. Fortrinnsrett til stilling (TML§13)

I enkelte tilfeller kan en tjenestemann ha fortrinnsrett til en ny stilling.  Dersom en stilling er inndratt eller arbeidet har falt bort, en tjenestemann blir varig uskikket til forsvarlig å utføre tjeneste pga. sykdom eller at vedkommende ikke lenger har de kvalifikasjoner som er nødvendige eller forskrevet for stillingen er det viktig å være observant på dette. De viktigste vilkårene for fortrinnsrett står her:

TML § 13, nr.1:     Interne overtallige

TML § 13, nr.2:     Eksterne overtallige

AML §14-3:           Deltidsansatte

AML §10-2 nr. 4: Redusert arbeidstid e. 62 år.

6. Kunngjøringen skal inneholde (Personalreglementet §5):
 • Beskrivelse av stillingen
 • Opplysninger om tittel
 • Arbeidsområde
 • Kvalifikasjonskrav
 • Lønnsvilkår
 • Arbeidssted
 • Prøvetid
 • Tidspunkt stillingen er ledig fra + søknadsfrist
 • Krav om plettfri vandel
 • Om det er en heltids eller deltidsstilling og om den er fast eller midlertidig
 • Hvem som kan gi nærmere opplysninger om stillingen.

Dersom tilsettingsmyndigheten ønsker å fravike fra kvalifikasjonskravene i kunngjøringen skal stillingen lyses ut på nytt. Det samme gjelder om det har gått uforholdsmessig lang tid eller det har skjedd vesentlige endringer for øvrig (Personalreglementet §6).

7. Tilsettingsråd (Personalreglementet §6 og §7)

Lokalforeningene oppnevner representanter og vara til lokale tilsettingsråd. Representantene opptrer likevel på vegne av alle ansatte og ikke på vegne av den enkelte fagforening.

For å få en representant i tilsettingsrådet må foreningen (personalreglementet §12):

 • Ha minst 25% av de organiserte i tilsettingsrådet som medlemmer (pr. 1.11). Dersom flere organisasjoner oppfyller dette skal kun de to med høyest medlemstall oppnevne representanter.
 • Flere organisasjoner under samme hovedsammenslutning kan slå sammen medlemstallet for å oppnå 25%

Tjenestemannsrepresentantene kan delta i intervjuer hvis de ønsker det (personalreglementet §8-3). I tilsettingsrådet er det en tjenesteplikt å delta (personalreglementet §13-3).

Prosessen (jf. personalreglementet):

 • En utvidet søkerliste skal sendes medlemmene av tilsettingsrådet så raskt den foreligger, samt opplysninger om hvem som kommer til å bli kalt inn til intervju (§7).
 • Dersom tilsettingsrådet ønsker å behandle en søknad selv om søknadsfristen ble overskredet, må alle søkere som har søkt etter fristen tas med (§7).
 • Tilsettingsrådet kan kreve at andre kvalifiserte søkere kalles inn (§8).
 • Allerede kjente søkere er det ikke nødvendig å innkalle (§8).
 • Dersom det er kvalifiserte kvinnelige søkere, skal minst en kvinne kalles inn (§8).
 • Dersom en tjenestemann er midlertidig tilsatt etter offentlig kunngjøring og vanlig tilsettingsprosedyre, kan han/hun tilsettes fast uten ny kunngjøring (§15).
8. Ansettelsesforholdet

Ved ansettelse skal den som ansettes få skriftlig svar på dette, og få opplysninger om eventuelle særvilkår. Dersom tilsettingen er midlertidig skal skrivet inneholde opplysninger om varighet eller hvilke oppgaver som skal utføres. Prøvetidsreglene skal også fremkomme av dokumentet (Personalreglementet §16)

Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale (Personalreglementet §16 og AML §14-5). Krav til innholdet i arbeidsavtalen står i AML §14-6.

Alle søkere skal underrettes når stillingen er besatt

9. Bierverv

En tjenestemann må ikke ha annen offentlig eller privat stilling eller drive privat bierverv uten tilsettingsmyndighetenes samtykke. Dette gjelder ikke arbeid av kortvarig eller tilfeldig art, eller arbeid knyttet til egen eiendom, så lenge det ikke går utover tjeneste (Personalreglementet §24).

10. Prøvetid (Tjml. §8)

Prøvetiden skal bare gjelde en gang med mindre man bytter stillingskode. Dersom man bytter fra et tjenestested til et annet i samme stillingskode er det ikke prøvetid.