Veileder arbeidstid

Veileder i arbeidstidsregulering for turnuspersonell gyldig fra 070417        Arbeidstiden for tjenestemenn i turnus i kriminalomsorgen er i hovedsak regulert av arbeidsmiljøloven, hovedtariffavtalen og enkelte særavtaler. Formålet med dette dokumentet er å samle regelverket på et sted, samt presisere nærmere forståelsen av lov- og avtaleverket innenfor regulering av arbeidstid for turnuspersonell i kriminalomsorgen.  […]

Les mer

Avtale om utvidet overtid

Det er inngått følgende avtaler om utvidet overtid for Kriminalomsorgen: Avtale om utvidet overtid § 10-6 niende ledd Avtale om utvidet overtid §10-6 femte ledd

Les mer

Fleksitidsavtalen (for dagpersonell)

På denne siden finner du: Hvem kan få fleksibel arbeidstid? Fremgangsmåte Tvisteløsning Se hele avtalen her Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten er inngått med hjemmel i Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 7 nr. 4 og aml. § 10-12. Fleksitidsavtalen gjelder i utgangspunktet alle tilsatte, dersom tjenstlige grunner ikke gjør det mulig. Arbeidsgiver fastsetter dette, etter drøftinger med tillitsvalgte (se […]

Les mer

Turnus

På denne siden finner du: Tillitsvalgtes påvirkningsmuligheter Prosess og uenighet/mekling Forberedelser Arbeidstidsbestemmelser Særavtale om arbeidstid i Kriminalomsorgen 1. Tillitsvalgtes påvirkningsmuligheter Det tilligger de lokale parter å drøfte arbeidsplan/turnus. Denne skal være basert på døgnrytmehjul/ aktivitetsplan / bemanningsplan. Turnusansatte har rett til en arbeidsplan som er utarbeidet i samarbeid med tillitsvalgte (AML§10-3) I turnusdrøftinger kan tillitsvalgte […]

Les mer

Generelt om arbeidstid

Her kan du lese om:  Overtid Forskjøvet arbeidstid To søndager på rad Tilrettelegging Unntak/ forsøksordninger Arbeidstid er beskrevet i AML kap. 10, samt særavtale om arbeidstid for kriminalomsorgen. Utarbeidelse av turnus er regulert i Hovedavtalen. Dersom du vil lese mer om turnus og arbeidstidsbestemmelse rundt oppsetting av turnus kan du lese her 1. juni 2016 […]

Les mer

Turnusflex

Her kan du lese om:  Hva er turnusflex? Hovedtariffavtalen åpner for forsøksvirksomhet Hva innebærer turnusflex? Prosessen frem til nå Leder i KY-bladet vedr. turnusflex 1. Hva er turnusflex? Etter at det ble gjort kjent at FAD og Hovedsammenslutningene ga avslag på søknad om å jobbe doble vakter, startet KY et arbeid med å se på […]

Les mer