Til hvilke tider?

Hovedtariffavtalen (HTA) § 16 definerer tidspunktene for utbetaling av helligdagskompensasjon.

Dager hvor hele døgnet hjemler helligdagskompensasjon:

1. og 17. mai samt nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag og 1. og 2. juledag.

Dager hvor helligdagskompensasjon utbetales fra kl. 12:00:

Onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften.

Hva får man?

Hovedtariffavtalen i Staten og Særavtale om arbeidstid i Kriminalomsorgen definerer kompensasjonen for arbeid på bevegelige helligdager.

Kompensasjonen etter Hovedtariffavtalen:

Helligdagskompensasjonen er på timelønn tillagt et helligdagstillegg på 100 % (altså 200 % betaling). Dette innebærer at du får utbetalt som for overtid på en fridag, men du får også alle andre turnustillegg (natt, lør-/søndagstillegg og skumring). Grunnlønnen har man uansett i bunn i tillegg til dette.

I tillegg til kompensasjonen etter Hovedtariffavtalen kommer to bestemmelser i Særavtale om arbeidstid i Kriminalomsorgen (SAK) §§ 7 og 8.


3. påfølgende:

Dersom en tjenestemann er satt opp på mer enn 2 søn- og helligdager på rad skal tjenesten på den tredje og alle andre etterfølgende søn- og helligdager kompenseres med ny fridag eller overtid for minst 7,5 timer (timelønn tillagt 50 % – altså 150 % betaling). Onsdag før skjærtorsdag teller ikke med på 3. påfølgende, og den bryter heller ikke rekken hvis man ikke jobber.

7,5 timer 50 % (ny fridag):

Dersom en tjenestemann har fridag etter turnus på en av dagene som er nevnt i HTA § 16 skal han ha erstatningsfridag innen oppgjørsperioden eller få denne fridagen kompensert med overtid for minst 7,5 timer (timelønn tillagt 50 % – altså 150 % betaling).

 

Hvordan praktiseres dette?

Når du jobber etter turnus

Ved arbeid på rød dag utbetales kompensasjon etter HTA og SAK.

Nå du har turnusfri

Ved turnusfri har du krav på kompensasjon etter SAK § 8. Hovedregelen er ny fridag innen oppgjørsperioden, men sedvane i Kriminalomsorgen er utbetaling av 7,5 timer 150 %. Dette gjelder ikke på søndager.

Når du søker og får helligdagsfri

Ved innvilget helligdagsfri bortfaller variable tillegg etter HTA og SAK. Grunnlønn beholdes og det skal ikke trekkes timer/ferie.

Når du bytter

Om du bytter deg bort fra eller til tjeneste på helligdager skal ikke ha betydning i forhold til kompensasjon etter særavtalen. Altså kan du ikke bytte til deg eller bytte fra deg 3. påfølgende eller 7,5 timer 150% for fridag.

Dersom du bytter med arbeidsgiver etter egen forespørsel skal du ha betaling for faktisk utført arbeid etter HTA.

Dersom arbeidsgiver omdisponerer din tjeneste skal du ha tillegg for opprinnelig vakt og eventuelle mertillegg og overtid i forbindelse med omdisponeringen.

Spesielt om nattevakter

Ved nattevakter gis kompensasjonen etter HTA og SAK. Kompensasjon for 3. påfølgende følger faktisk utført tjeneste pr. døgn. Det er det tredje helligdagsdøgnet som utløser kompensasjon for 3. påfølgende (se eksempelet nedenfor).

Nattevakter som går av på morgenen på en helligdag/høytidsaften har ikke turnusfri dag den aktuelle dagen og har derfor ikke krav på ny fridag, evt. 7,5 x 150 %.

Tidskompensasjon

For all tjeneste i tidsrommet 06:00-20:00 på rød dag som ikke er søndag skal det settes inn 10min pr. arbeidet time på timebank, jf. SAK § 4 nr. 2. Dersom det ikke er laget spesifikke avtaler mellom lokal fagforening og ledelsen om håndtering av tidskompensasjon skal denne tidskompensasjonen settes inn på timebank senest etter utløpet av turnusperioden.

Særlig om overtid på helligdag

I de tilfeller en tjenestemann settes opp på overtidstjeneste en helligdag kommer overtidskompensasjonen i tillegg til kompensasjon som nevnt ovenfor. Dette innebærer at en tjenestemann som jobber overtid på en fridag skal ha utbetalt 7,5 timer 150 % og kompensasjon for overtidsarbeidet. Merk at overtidsarbeidet utbetales med innbakt tidskompensasjon, dvs. at en overtidsvakt 2. pinsedag 14:00-20:00 gir en utbetaling på 7 timer (6 timer effektiv tid + 1 time (6 x 10 minutter) tidskompensasjon).

Spesielle dager i påsken:

Onsdag før skjærtorsdag

Som en hovedregel skal alle ha fri fra kl. 12:00 på onsdag før skjærtorsdag. Dersom dette ikke lar seg gjøre av hensyn til tjenesten, utbetales arbeidstakeren timelønn tillagt 100 %. jf HTA §16.2. Denne dagen regnes ikke med i beregningen av 3. påfølgende.

Påskeaften

Påskeaften regnes (i motsetning til julaften og pinseaften) som en helligdag hele dagen og er «rød» fra 00.00-24.00. Denne regnes også med i beregningen av 3. påfølgende.

De resterende «røde dagene» er også helligdager hele dagen og kommer inn i normal beregning av helligdagstillegg og 3. påfølgende.

 

Eksempel med arbeidshelg påskehelgen

Søndag Fri Teller i 3. påfølgende dersom man arbeider
Mandag Fri
Tirsdag Fri
Onsdag 07-15 3 timer x 200% (tillegg fra kl. 12)
Torsdag Fri 7,5 timer x 150% Skjærtorsdag
Fredag 15-22 7 timer x 200% Langfredag
Lørdag 09-21 12 timer x 200% Påskeaften
Søndag 09-21 12 timer x 200% + 12 x 150% 1. påskedag
Mandag 22-07 2 timer x 200% + 7,5 x 150% 2. Påskedag

 

Eksempel med arbeidshelg første helg i påsken

Søndag 10-20 Teller i 3. påfølgende dersom man arbeider
Mandag Fri
Tirsdag Fri
Onsdag 07-15 3 timer x 200% (tillegg fra kl. 12)
Torsdag 13-21 8 timer x 200% Skjærtorsdag
Fredag 7-15 8 timer x 200%+ 8 x 150% Langfredag
Lørdag Fri 7,5 time x 150% Påskeaften
Søndag Fri 1. påskedag
Mandag Fri 7,5 time x 150% 2. Påskedag

 

I tillegg får man 10 min tidskompensasjon for alle ”røde timer” mellom 06-20 (med unntak av søndager). Dette betyr for eksempel at en vakt fra 14 til 22 på en rød dag vil gi 6 timer i tidsrommet, noe som tilsvarer 60 minutter tidskompensasjon som settes inn på timebank.

 

God påske