På denne siden finner du:

  1. Ord og uttrykk på lønnsslippen
  2. Tjenesteansiennitet
  3. Utbetaling

KY har laget plakatene «Finn din lønn på 1,2,3». Disse kan du laste ned her:

Finn din lønn på 1,2,3 – fengsel

Finn din lønn på 1,2,3 – administrasjon og friomsorg

 

 

 

 

 

 

 

 

For å finne ut hvor mye man har i lønn kan man sjekke lønnsslippen sin. Der kommer grunnlønn (hvis man er fast tilsatt) og lønnstrinn fram.

1. Ord og uttrykk på lønnsslippen

St. kode               Stillingskoden du er registrert med.

LR                          Hvilken lønnsramme du ligger i.

Ansiennitet        Dato da lønnsansienniteten er beregnet fra.

Ltr./Sats             Hvilket lønnstrinn man er plassert i.

OU midler          En sum trekkes hver måned.  Dette går til fagforeningene til opplæring av tillitsvalgte.

Gruppeliv           En forsikring man har når man arbeider i staten. Ytterligere info står i HTA §23.

Hvis man ønsker å forstå hva som ligger bak hvilken lønn man får kan man se på følgende:

Lønnsplaner

Lønnsplanene står bakerst i HTA. De gir blant annet en oversikt over stillinger og hvilken lønnsramme/ spenn man tilhører. Hvis vi finner koden 0264 fengselsbetjent kan vi lese at denne er plassert i LR39 (lønnsramme 39)

Lønnsplanene er delt opp i gjennomgående stillinger og stillinger som er avgrenset til en etat/ virksomhet. Kriminalomsorgen benytter både stillingskoder fra de gjennomgående stillingene og de som tilhører kriminalomsorgen.  Hvilken stillingskode man er plassert i står på lønnsslippen (st.kode).

Lønnsrammer

Lønnstabeller ligger sammen med lønnsplanene bakerst i HTA. Lønnsplanene viser hvilken lønnsramme man tilhører.

Lønnsrammene er delt inn i “alternativer” nedover og tjenesteansiennitet bortover. Tjenesteansienniteten du er registrert med står på lønnsslippen din. Hva som godskrives som tjenesteansiennitet kan du lese i punktet om “tjenesteansiennitet” i dette heftet.

Hvilket alternativ man er plassert i varierer fra region til region. Årsaken til at det er at dette ofte blir forhandlet om i de lokale lønnsforhandlingene som har foregått på regionsnivå. På lønnsslippen står det hvilket lønnstrinn du har, og ut fra lønnstrinn og ansiennitet kan du se hvilket alternativ du ligger i.

Lønnstabeller

I hovedlønnstabellen kan du lese av hvilken lønn de forskjellige lønnstrinnene gir.  Det er da under punktet nettolønn du skal lese av. Dette har ingen ting med det normale begrepet nettolønn (utbetalt lønn etter skatt) å gjøre. Her kan man også lese av satsene for overtid og nattkompensasjon på de forskjellige trinnene.

2. Tjenesteansiennitet (HTA §5)

Følgende skal telle som tjenesteansiennitet og gjelde ved beregning av lønn:

  • All militærtjeneste, polititjeneste, sivilforsvarstjeneste og siviltjeneste godskrives fullt ut
  • Omsorgsarbeid godskrives med inntil 3 år
  • All yrkespraksis mer enn 3 måneder sammenhengende varighet godskrives fullt ut. 

I tillegg vil en del permisjoner ikke kunne avbryte tjenesteansienniteten. Disse finner man i HTA §6.

Det kan kun godskrives 1 år pr. kalenderår dersom man har flere av disse gjeldende på samme tid.

Ved beregning av tjenestetid medregnes all sammenhengende tjeneste i kriminalomsorgen, kriminalomsorgsavdelingen i Justisdepartementet, Kriminalomsorgens utdanningssenter og KITT (Personalreglementet § 16)

3. Utbetaling

Lønn skal utbetales senest den 12. hver måned  (HTA §9-1). Dersom lønningsdagen faller på en lørdag, søndag, helligdag eller annen offisiell fridag, skal lønnen utbetales siste virkedag før denne dagen (HTA §9-3).

Ved ferie på en lønningsdag er det mulig å få utbetalt lønnen i forkant av ferien. (HTA §9-4). I særskilte tilfeller kan man få inntil 2 måneders lønn utbetalt på forskudd (HTA§9)