Maler for lokalforeninger
KY har utarbeidet en rekke nyttige maler til bruk i lokalforeningen.
Arbeidsmiljøloven (AML)

Link til arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven gjelder i utgangspunktet for alle arbeidstakere, med noen unntak.

Hovedtariffavtalen i staten

Denne avtalen inneholder de viktigste reglene når det gjelder lønn, ferie, permisjon, arbeidstid, pensjon med mer.

Gå til side om hovedtariffavtalen

Hovedavtalen i staten med tilpasningsavtale for Kriminalomsorgen

Hovedavtalen i staten er inngått mellom FAD (Fornyings- administrasjonsdepartementet – nå KMD) og hovedsammenslutningene og regulerer medbestemmelse i staten.

I tillegg er det inngått en tilpasningsavtale for Kriminalomsorgen. Denne er inngått mellom KSF, nå KDI og de sentralte partene.

Les mer om Hovedavtalen i Staten

Tjenestemannsloven (TML)

Link til tjenestemannsloven

Tjenestemannsloven er en særlov som gjelder for statstjenestemenn. Den regulerer tilsettingsforholdet  i staten, utfyller arbeidsmiljøloven, og gir bedre rettigheter for de loven omfatter.

For statstjenestemenn gjelder ikke følgende paragrafer i Arbeidsmiljøloven:

“§ 14-2, § 14-4, § 14-9 – § 14-14, § 15-1 – § 15-9, § 15-11 – § 15-14, § 15-16, § 17-1 og § 17-3 – § 17-5“

(jf. § 1 i Forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper (FOR 2005-12-16 nr 1567))

I disse tilfellene gjelder Tjenestemannsloven i stedet.

Personalreglementet

Tjenestemannsloven blir igjen utfylt i Personalreglementet for Kriminalomsorgen

Personalreglementet for kriminalomsorgen inneholder regler om ansettelsesforholdet og sikrer medbestemmelse ved tilsettinger, oppsigelser og disiplinærforføyninger.

Personalreglementet gjelder for alle tjenestemenn i kriminalomsorgen, med unntak av aspiranter. Med tjenestemann regnes alle arbeidstakere som ikke er embetsmenn. Dette reglementet går foran arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven.

Siden disse tre regelverkene går mye om hverandre vil de bli beskrevet tema for tema i stedet for lovene hver for seg.  I statens personalhåndbok finner man en samling av de viktigste lovene, samt særavtaler for statens tjenestemenn.

Statens personalhåndbok

sph

Statens personalhåndbok ligger ute på nettet.Her ligger det meste av regler og avtaler som gjelder for tilsatte i staten. Her finner man også departementenes kommentarer.

Statens personalhåndbok for 2016 finner du her

 Aspirantforskriften

Aspirantforskriften gjelder for aspiranter ved fengselsskolen. Les forskriften her

Sentrale særavtaler

Dette er avtaler inngått mellom FAD og Hovedsammenslutningene som f.eks

De sentrale særavtalene finnes i Statens Personalhåndbok, eller hos www.regjeringen.no

Lokale særavtaler

Dette er avtaler inngått på virksomhetsnivå, dvs mellom KDI og KY/NFF, evt også KLF, FO og Akademikerne. Eks er:

Andre nyttige lover/ regelverk:

Ferieloven

Folketrygdloven

Forvaltningsloven

Etiske retningslinjer for statstjenestemenn

Andre brosjyrer:

Arbeidstid med fokus på skift- og turnusarbeid

yspensjon

 

 

 

 

 

 

 

.

 

header-logo-desktop