Kilde: Statutter for seniorbonus

Som en del av forhandlingsresultatet i forbindelse med inngåelse av ny arbeidstidsavtale i kriminalomsorgen, ble forhandlingspartene enige om at det hvert år skal avsettes 1 million kroner (indeksreguleres hvert år) til seniorpolitiske tiltak i kriminalomsorgen. Det ble enighet mellom partene om at beløpet skal benyttes til å gi en årlig seniorbonus til tjenestemenn som etter nærmere kriterier kvalifiserer til dette. Formålet med ordningen er å motivere tjenestemenn til å stå i arbeid så lenge som mulig, slik at verdifull kompetanse beholdes i etaten.

Bonusens størrelse for den enkelte tjenestemann beror på det årlige antall seniorer som kvalifiserer etter statuttene her, og vil følgelig variere fra år til år.

Kriterier for utbetaling av bonus

I utgangspunktet utbetales seniorbonus til den enkelte tjenestemann, som er omfattet av særavtalen om arbeidstid, fra det året han eller hun fyller 60 år og inntil aldersgrensen er nådd for hans eller hennes stilling, jfr. Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn § 2. En tjenestemann som arbeidet utover særaldersgrensen for hans eller hennes stilling etter vedtak fattet av tilsettingsmyndigheten i henhold til aldergrenseloven § 3, skal imidlertid også nyte godt av ordningen.

Retten til seniorbonus gjelder også for en tjenestemann som arbeider deltid, så fremt vedkommende tjenestemann har slik arbeidstid at han eller hun omfattes av Særavtalen.

Retten til seniorbonus oppnås det enkelte år dersom vedkommende tjenestemann er tilsatt i kriminalomsorgen per 1. september. En tjenestemann som har sluttet tidligere på året som følge av aldersgrenseloven, har rett til seniorbonus uavhengig av fratredelsestidspunkt.

Prosedyre for beregning og utbetaling av den årlige seniorbonusen

Senest 1. oktober hvert år, møtes partene for å sikre at alle som kvalifiserer til bonus er identifisert og blir tatt med i beregningen når potten skal fordeles.

Bonusen utbetales senest 15. desember hvert år. Dette gjelder også for tjenestemenn som har fratrådt sine stillinger tidligere på året som følge av aldersgrenseloven.

Varighet og revisjon av statuttene

Ordningen med seniorbonus har lik varighet som Særavtalen, med den følge at ordningen opphører ved oppsigelse av Særavtalen. Avtalen skal også revideres dersom det foretas endringer i aldersgrenseloven.