På denne siden finner du:
1. Frister
2. Personalsaker
3.  Fullmektig

Forvaltningsloven (Fvl.) omhandler frister og regler rundt behandling av saker. Noen av bestemmelsene rundt dette kommer også fram i Hovedavtalen (HA).

1. Frister

En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter (fvl. §18). Tillitsvalgte skal også ha rimelig tid til å sette seg inn i sakene (HA §15-2).

Både Fvl. §11 og HA §31 sier at svar på henvendelser skal skje uten ugrunnet opphold. Dette gjelder begge veier i partsforholdet.

Dersom det må forventes at det vil ta uforholdsmessig lang til før en henvendelse kan besvares, skal det snarest mulig gis et foreløpig svar. Når det gjelder enkeltvedtak skal foreløpig svar gis dersom henvendelsen ikke kan besvares innen en måned (fvl §11a).

2. Personalsaker

Før en tjenestemann ilegges ordenstraff, sies opp eller gis avskjed skal vedkommende få mulighet til å uttale seg muntlig for de som skal avgjøre saken (tilsettingsrådet).

Vedkommende har også rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen rådgiver som vedkommende selv ønsker (TML §18). Det er tilsettingsorganet som kan treffe dette vedtaket (TML §17).

3. Fullmektig

En part har rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig på alle trinn av saksbehandlingen. Som fullmektig kan brukes enhver myndig person eller organisasjon som vedkommende er medlem av (fvl. §12).