Resultatet av lønnsoppgjøret i Kriminalomsorgen

16. november | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

img_2990Årets lokale lønnsoppgjør i Kriminalomsorgen er ferdig. Dette var første lønnsoppgjør gjennomført mellom Kriminalomsorgsdirektoratet og partene. Det har vært gjennomført to oppgjør for arbeidsgiver – ett med Akademikerne og ett med YS/LO/UNIO.

KY og NFF har, slik vi ser det, hatt et godt samarbeid i prosessen og KY vil benytte anledningen til å takke NFF for det. Det har også vært stor samarbeidsvilje hos arbeidsgiver og flere av de andre organisasjonene.

Mange vil oppleve å være fornøyd og en del vil nok dessverre også være misfornøyd. I forberedende møter mellom partene ble det enighet om at årets oppgjør i stor grad skulle gå til å utjevne forskjeller mellom regionene. Vi vil spesielt trekke fram UNIO og gi skryt for å ha opptrådt profesjonelt med tanke på å holde partene på det løpet som ble besluttet i forberedende møter.

Utjevning av forskjeller kan dessverre ikke gjøres ved at alle får – da blir ingen forskjeller utjevnet.

Stillingskoder og funksjoner

I flere stillinger er det varierende bruk av stillingskoder og det har vært vanskelig å skape en helhetlig overordnet bruk av forskjellige koder. Enkelte vil derfor trolig ikke oppleve at forskjeller har blitt utjevnet. Spesielt gjelder nok dette enkelte individuelle krav, men arbeidet med en helhetstanke skal tas videre nå etter lønnsoppgjøret. Dette gjelder også funksjonstillegg, spesielt for lønnsramme 39 (fengsels- og verksbetjenter). Løsningen har blitt å nedsette en (eller flere) arbeidsgrupper som skal både skal se på bruk av stillingskoder i Kriminalomsorgen og funksjonstillegg.

«Det er besluttet å oppnevne en etats- og partssammensatt arbeidsgruppe som får i oppdrag å utarbeide et utkast til lønnspolitisk dokument for kriminalomsorgen. Det lønnspolitiske dokumentet skal bl. a. inneholde forslag til et objektivt system for tilleggsavlønning knyttet til enkelte funksjoner av fast eller midlertidig karakter. Gruppen vil også skulle komme med forslag til hvilke stillingskoder etaten skal bruke og forslag til beskrivelse av krav vi legger til ulike stillingskoder, herunder hvilke formelle kompetansekrav og krav til realkompetanse vi mener bør innfris. Når kravene til de enkelte stillingskoder er på plass, vil det gi mulighet for å utjevne forskjeller innen ulike stillingskoder i kriminalomsorgen (friomsorg og fengsel)» (hentet fra informasjonsskriv fra KDI)

Hensikten med dette er ikke å fjerne noen av delene, men å rydde opp ved å få en oversikt og jobbe mot en likhet.

Minstelønnsplassering

Mange forskjeller har blitt utjevnet på stillingskoder. Dette gjelder disse gruppene:

  • Lønnsramme 39 (0264 Fengselsbetjent og 0275 Verksbetjent) har fått minstelønn i alternativ 7. I tillegg gis lønnsendring til alternativ 8 for de med mer enn 19 års lønnsansiennitet.
  • 1201 Miljøterapeuter i LR 15 gis minimum alternativ 6.
  • 0265 Fengselsførstebetjenter i ltr. 51-55 gis lønnsendring til ltr. 56
  • 0278 Underverksmester i ltr. 48-52 gis lønnsendring til ltr. 53
  • 1415 Verksmester i ltr. 52-55 gis lønnsendring til tlr. 56
  • 0272 Driftssjef i ltr. 58-59 gis lønnsendring til ltr. 60
  • 0266 Fengselsinspektør i ltr. 60-62 gis lønnsendring til ltr 63
  • 0269 Fritidsleder i ltr. 48-51 gis lønnsendring til ltr. 52
  • 0808 Miljøterapeut ved transporttjenesten gis 1 ltr.

Virkningstidspunktet for oppgjøret er 1.7.16 og det forventes en etterbetaling på desemberlønnen. Den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret med LO, YS og UNIO var 34 500 000 kr. Lønnen er forhandlet på faste stillinger. I tillegg til gruppekravene over er det flere individuelle krav som har blitt innvilget. Avtale om opprykk etter ansiennitet, slik LR39 har fått, forhandles nå sentralt og tidligere inngåtte avtaler i regionene bortfaller. Videre ble partene enige om at det skal inngås en særavtale mellom partene om minimumsavlønning på de gruppene det er inngått avtale om under forhandlingene i 2016.

KDI gjennomførte et godt tilrettelagt lønnsoppgjør hvor det var godt tilrettelagt for organisasjonene og stor vilje til å finne løsninger.

 

Felles informasjonsskriv fra KDI

Protokoll fra forhandlingene for YS/LO/UNIO

 

 

Pin It

« »