Åpen høring i stortinget 12. januar 2021

Forbundsleder av Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Tor Erik Larsen uttalte seg i åpen høring på stortinget.

Forbundsleder av Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Tor Erik Larsen uttalte seg i åpen høring på stortinget 12. januar om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen), bruk av pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.) og Prop. 143 L (2019-2020).

KY støtter forslaget om bruk av pust- og bevegelsessensor i fengselsceller og er positive til dette som et supplement til menneskelig kontakt. KY er tydelig på at pust- og bevegelsessensor ikke skal erstatte menneskelig kontakt men være et supplement for å sikre tryggheten til innsatte.

KY er positive til forslaget om spytt hette og er klar over at det er delt oppfatning om dette i Kriminalomsorgen. Kriminalomsorgen trenger spytt hette i verktøykassen hvor tvangsmiddelet kan brukes i situasjoner hvor det er behov for det. Norsk kriminalomsorg er anerkjent for sitt arbeid og KY mener at våre ansatte vil være profesjonelle, og bruke spytt hetten med varsomhet. Det bør ligge til grunn at det føres kontinuerlig tilsyn under bruk for å avverge kvelning.

KY støtter forslaget om en omorganisering av Kriminalomsorgen. En omorganisering av etaten har vært uavklart i syv år og tærer på hele organisasjonen. Dette går utover kvaliteten. KY mener det er på høy tid med nytenkning og at en omorganisering kan føre til større likebehandling. En omorganisering vil føre til sterkere og direkte styring fra direktoratet. KY er mer tvilende på om en omorganisering vil styrke førstelinjen. De siste årene har det vært betydelig kutt i budsjettene og dette går utover kvaliteten i kriminalomsorgen. Vi trenger økte budsjetter for at kvaliteten skal opprettholdes og bedres.

Video av høringen kan ses på Kriminalomsorgens Yrkesforbund`s sosiale medieplattformer.