Arbeid, turnusfri eller fri i påsken – hva får du?

15. april | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Hva regnes som «røddager» i påsken?

Hele røddager: Skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag. Alle disse regnes som røde hele døgnet og er med i beregningen av 3. påfølgende.

«Halve» røddager: Fra kl. 12 onsdag før skjærtorsdag

Til deg som arbeider

Som en hovedregel skal alle ha fri på disse røddagene/ fra kl. 12 på “halve” røddager. Arbeid på en av disse helligdagene godtgjøres med timelønn og et helligdagstillegg på 100%, i tillegg til godtgjørelse for ubekvem arbeidstid (jf. HTA §16). Dette tillegget innebærer at man får utbetalt fastlønnen som vanlig, i tillegg til timelønn tillagt 100%.

Eksempel: En fengselsbetjent i lønnstrinn 38 vil i tillegg til sin ordinære månedslønn få utbetalt en timelønn a kr 190,75 + 100 % av en timelønn til som også er kr 190,75, altså til sammen kr 381,50 pr arbeidet time. Så det vi internt kaller ”100%” er altså egentlig 200 % tillegg.  I tillegg kommer som sagt vanlig månedslønn og evt. skumring-, natt og lørdag/søndagstillegg

3. påfølgende

Hvis en tjenestemann er satt opp på tjeneste mer enn to søn- og helligdager i strekk (her teller også påskeaften, men IKKE onsdag før skjærtorsdag) skal tjenesten på de etterfølgende søn- og helligdagene godtgjøres med en ny fridag av minst normalarbeidsdags lengde (minst 7,5 timer). Denne skal gis innen oppgjørsperioden, som går fra den 20. en måned til den 19. neste måned (lønnsperioden for variable tillegg).

Hvis slik fri ikke kan gis, betales overtidsgodtgjørelse for arbeidet tid, av minst en normalarbeidsdags lengde (§7 Særavtale om arbeidstid i kriminalomsorgen). Det hersker noe uklarhet i om dette skal være 50% eller 100% overtid. Dette vil bli håndtert i veileder arbeidstid for Kriminalomsorgen som pr. nå ikke er klar. Dette betyr da timelønn tillagt 50% eller 100% av timelønn, altså egentlig 150% eller 200% tillegg. Vi kommer til å bruke 150% i eksemplene i denne teksten. I tillegg kommer selvfølgelig vanlig månedslønn og evt. skumring-, natt og lørdag/søndagstillegg.

Dersom tredje påfølgende dag er en søndag, som ikke er helligdag, godtgjøres du med 50% av timelønnen, i tillegg til tillegg etter hovedtariffavtalen.

NB: Onsdag før skjærtorsdag teller ikke i 3. påfølgende, men det bryter heller ikke rekken dersom man har dager som teller i rekken for påfølgende i forkant og etterkant.

Denne påsken kan man også “risikere” å få 3. påfølgende i etterkant av påske. Søndag 27. april og torsdag 1. mai teller også med i denne rekken dersom man arbeider de. Det vil si at dersom man jobber 2. påskedag, søndag 27. april og 1. mai, vil 1. mai gi 3. påfølgende.

Jobber man flere enn tre helligdager på rad vil man også få tilsvarende kompensasjon som 3.påfølgende(dvs 200% + 150%). Man snakker av og til om 4. og 5.påfølgende som en talemåte, men lønnsmessig får man ikke noe mer enn på 3.påfølgende.

Hvorfor? Siden det i utgangspunktet ikke er tillatt å jobbe mer enn 2 søndager og helligdager på rad (jf. arbeidsmiljøloven) er det derfor et unntak fra arbeidsmiljøloven dersom man jobber 3 eller fler søndager eller helligdager i strekk. Dette skal kompenseres med en ny fridag (jf. avtale mellom partene i kriminalomsorgen), eller penger dersom man ikke har mulighet til å gi ny fridag.

Nattevakter

Dersom 3. påfølgende trer inn skal det utbetales «3. påfølgende-godtgjørelse» for arbeidet tid – av minst normal arbeidsdags lengde (7,5 time) for hvert døgn. Det vil si at dersom man arbeider på en rød-dag som gir 3. påfølgende, men arbeider under 7,5 time (eks. ved nattevakter hvor f.eks. 3 timer er i inneværende døgn), skal man likevel ha godtgjørelse for 7,5 time (7×150%) for det inneværende døgnet.

Jobber man både natt til og natt etter en helligdag med 3. påfølgende slås disse timene sammen. Dersom man jobber 7 (nattevakt fram til 07.00) + 3 timer (nattevakt fra 21.00 påfølgende kveld) i samme døgn, skal man da ha 10 timer 3. påfølgende totalt.

 Byttevakter

Når det gjelder byttevakter, enten med anstalten eller andre tjenestemenn er ikke reglene like klare. Dette vil komme klart fram i veileder for arbeidstid, men fram til den foreligger er det nok en del ulike lokale avtaler ute.

Til deg som har turnusfri

Ved turnusfri på helligdager jf. HTA §14-5 skal det, der det er mulig, gis en vakt/arbeidsdag ekstra fri innen oppgjørsperioden, som går fra den 20. en måned til den 19. neste måned. Der dette ikke er mulig skal overtidsgodtgjørelse for 7,5 time utbetales etter HTA § 13 nr. 2. Det vil si timelønn tillagt 50% overtid, altså 150%  Dette gjelder ikke helligdager som faller på en søndag.

Hvorfor? Dette høres kanskje litt rart ut. Skal man få ekstra fri eller penger for å ha fri på en helligdag? Men i grunnen er det ganske logisk. For en turnusarbeider kan en søndag i stedet bli en fri-torsdag. Dagtidsansatte jobber mandag til fredag og har fri med lønn på disse dagene. Dersom du arbeider og tar deg fri skal du ikke trekkes i lønn eller timer – likt dagtidsansatte. Dersom du har fri blir du «snytt» for en fridag som dagtidsansatte har, og skal da få en ny. Dette da fridagene normalt skal ligge til lørdag og søndag, men pga grunn av turnus, havner din på en torsdag el. Siden arbeidsgiver ofte ikke kan gi slik fri innen kort tid, blir man kompensert med penger.

Overtid: Dersom du i utgangspunktet har fri på en rød dag, men tar på deg en overtidsvakt skal du fortsatt få en ny fridag eller utbetalt 7,5 time x 150% for fri på slik dag. I tillegg skal du ha timelønn tillagt 100% fordi du arbeider. Ved overtidsarbeid på rød dag beholder du alle tillegg for ubekvem arbeidstid. Overtid gir ikke 3. påfølgende.

Eksempel for påsken 2014

påske2 

 

 

 

 

150% = timelønn tillagt 50 % (i tillegg til grunnlønn)

200% = timelønn tillagt 100% (i tillegg til grunnlønn)

Tidskompensasjon:

I tillegg får man 10 min tidskompensasjon for alle ”røde timer” mellom 06-20, unntatt søndag. Disse timene skal settes inn på den enkeltes “timekonto” og regnes ut fra den enkeltes arbeidsplan.

Til deg som tar deg fri

Dersom du som jobber turnus har vakt en av disse dagene, men får fri i tidsrommene som utløser helligdagstillegg, skal det ikke trekkes i timer eller grunnlønn – du mister kun helligdagstillegget. Dette bryter likevel med rekken av påfølgende, og «tellingen» begynner derfor på nytt på neste søndag/helligdag. Dette er hjemlet i Hovedtariffavtalen i staten, §16.1 og §16.2.

Pin It

« »