Årets lokale lønnsoppgjør er avsluttet, hva tenker vi nå?

22. november | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

 

SAMSUNG CAMERA PICTURESTekst: Tor Erik Larsen

Vi gikk inn i de lokale forhandlingene vel vitende om at Kriminalomsorgen aldri har hatt en enhetlig metode for lønnsdannelse. Som følge av dette visste vi at det var store utilsiktede skjevheter, både på lønn, bruk av tilleggs avlønning (funksjonstillegg) og bruk av stillingskoder. Det sier seg selv at det vil oppstå store forskjeller når lønnen i virksomheten blir forhandlet på 7 ulike steder, med ulike tanker om hva som skal generere mer lønn. Når så disse 7 forhandlingsområdene blir samlet til 1 så skaper dette utfordringer, men samtidig store muligheter, for årene fremover.

Årets oppgjør er første skritt på veien mot en omforent metode for lønnsdannelse i fremtiden. Med ett forhandlingsområde har vi muligheten til å skape forutsigbare modeller for lønnsdannelse til alle de ulike gruppene i Kriminalomsorgen, men først må vi ha et felles utgangspunkt.

I år har vi skapt dette utgangspunktet for lønnsramme 39, for fengselsførstebetjentene, for underverksmesterne, for miljøterapeutene, for verksmesterne, for fritidslederne, for driftsjefene og for fengselsinspektørene. Men jobben har akkurat begynt og det er selvfølgelig mye som gjenstår. Neste steg på veien blir å jobbe frem et basislønnssystem for Kriminalomsorgen som sikrer lik bruk av stillingskoder og tilleggs avlønning. Et slikt system vil gjøre lønnsdannelsen i fremtiden mer forutsigbar og (forhåpentligvis) sikre den enkelte ansatte en lønnsutvikling.

Hva kan vi få til i fremtiden?

Som jeg har vært inne på er arbeidsgruppene som skal utarbeide nytt basislønnssytem, nye kriterier for stillingskoder og en ny mal for tilleggs avlønning svært sentrale i arbeidet videre. Dette arbeidet vil danne grunnmuren for hvordan lønn vil utvikle seg i Kriminalomsorgen i fremtiden.

KY er opptatt av å fortsette å utjevne skjevheter innenfor ulike grupper, og allerede i det omforente informasjonsskrivet som fulgte protokollene er det fokusert på friomsorgen. Etter KY sin mening er vi helt avhengig av å gjennomføre en liknende utjevning av skjevheter i friomsorgen, i tillegg er det viktig å få på plass en felles mal for bruken av stillingskoder. I dag er det en svært ulik praksis, og det MÅ vi rette på.

Et annet viktig fokusområde blir å få ryddet opp i tilleggsavlønningen i Kriminalomsorgen. Etter årets oppgjør sitter mange igjen med engoing-green-pays-off-1236700 dårlig følelse. Lønnen har blitt regulert i bunnen,  uten at det har påvirket de som var lønnsplassert i høye alternativ som følge av funksjon. Vi har forståelse for at dette oppleves urimlig. Det lønnsløftet som har blitt gjennomført i lønnsramme 39 hadde ikke vært mulig hvis alle skulle være med. Samtidig var det ganske store forskjeller mellom topp og bunn i lønnsrammen, og dette spriket skyldes i mange tilfeller «funksjonslønn». Etter vår mening var det mest riktig å starte med det som hadde minst, dette har også stor betydning for fremtidige kollegaer.

KY ser for seg en løsning der all tilleggsavlønning blir gitt som pensjonsgivende kronetillegg i fremtiden. Dette vil tydeligjøre at lønnen har tilknytning til en funksjon, samtidig som det ikke vil begrense utviklingen på hovedlønnstabellen i fremtiden.

KY er i all hovedsak fornøyd med resultatet av årets oppgjør. Vi fikk til mye, men hadde ønsket å få til mer. Samtidig ser vi årets oppgjør som starten på neste oppgjør. For det er ingen tvil om at vi har utjevnet mange skjevheter i dette oppgjøret, men vi har også skapt nye skjevheter og de skal vi rette opp i.

 

Pin It

« »