Bokutgivelse av Birgitte Langset Storvik

Storvik er jurist og har jobbet som juridisk saksbehandler i Oslo fengsel og Ullersmo fengsel, og som inspektør i Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt. I dag jobber hun som førstelektor ved Kriminalomsorgens høgskole- og utdanningssenter. Hun har gitt ute en rekke fagbøker og publikasjoner innenfor fagområdet straffegjennomføring.

Nå har hun kommet med en bokutgivelse om forvaringsstraff. Forvaring er en tidsubestemt frihetsstraff som kan idømmes lovbrytere som antas å være særlig farlige, for å beskytte samfunnet mot ny alvorlig kriminalitet.

Boken Forvaringsstraff inneholder en oversiktlig og grundig gjennomgang av:

  • vilkårene for idømmelse av forvaring
  • forvaringens lengde
  • innholdet i forvaringsstraffen
  • kriterier for prøveløslatelse
  • oppfølging under prøveløslatelse
  • konsekvenser ved brudd på vilkår for prøveløslatelse

Reglene illustreres med praktiske eksempler og omtale av en rekke dommer.

Dette er en bok for dem som ønsker å lære noe om forvaringsstraff. Den kan brukes av alle som jobber med forvaring, enten i forbindelse med en rettssak, under straffegjennomføring eller ved prøveløslatelse. Den kan også være aktuell for fornærmede eller etterlatte i straffesaker og forvaringsdømtes pårørende. Videre er boken relevant for aspiranter ved fengselsbetjentutdanningen, studenter ved Politihøgskolen og andre høgskoler og universiteter, journalister med flere.