En Kriminalomsorg i endring, hva tenker KY?

15. januar | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

 

De siste årene har vært svært utfordrende for alle ansatte i Kriminalomsorgen. Vi har vært, og er fremdeles, i uvisse om fremtidig organisering i Kriminalomsorgen.

Organisering, omorganisering og organisasjonsutvikling.

Kriminalomsorgens Yrkesforbund har hele tiden valgt en pragmatisk tilnærming til problemstillingen. Vi har tatt inn over oss de politiske beslutningene som har kommet og jobbet med mulighetsrommet for fremtidens Kriminalomsorg. Vi har hevdet at Kriminalomsorgens organisering er sekundær, det vi trenger er en gjennomgang av «fullmaktsstrukturen» i Kriminalomsorgen. Hvem har myndighet til hva? Hvilke fullmakter skal ligge på enhet, region og direktorat? Først etter en slik gjennomgang kan man se på hva som er den mest hensiktsmessige organiseringen av Kriminalomsorgen i fremtiden.
Etter vår mening har Kriminalomsorgen manglet ledelse i mange år, vi håpet at opprettelsen av et eget direktorat skulle bidra positivt og skape en mer fag- og kvalitetsorientert Kriminalomsorg. Vi mener DIFI rapporten (oppsummering av anbefalinger) langt på vei bekrefter våre påstander om svak ledelse og dårlig rolleavklaring mellom de ulike nivåene.

4.9 Oppsummering av anbefalinger
I dette kapittelet har vi løftet fram noen temaer vi mener det er viktig følges opp i prosessen med å videreutvikle Kriminalomsorgen. Våre anbefalinger kan kort oppsummeres slik:

• Vi mener det er gode holdepunkter for å endre dagens organisering. En to-nivåmodell kan blant annet bidra til tydeligere og mer enhetlig etatsledelse og å sikre rettslikhet og likebehandling.
• Ved omorganisering må en gevinstrealiseringsplan inneholde en oversikt over både kvalitative og kvantitative gevinster, en beskrivelse av hvordan og hvem som er ansvarlig for å følge opp planlagte gevinster, samt en risikovurdering av tallmaterialet.
• Spørsmålene om organisering og lokalisering må ikke blandes sammen. Funksjoner kan være organisatorisk samlet men utøves på ulike fysiske lokasjoner. Dette gjelder på alle nivåer, uavhengig av struktur.
• Direktorats rollen bør tydeliggjøres og styrkes for å sikre en mer helhetlig og enhetlig kriminalomsorg.
• Det lokale nivået må styrkes. Det er nødvendig med sterkere fagmiljøer som kan utføre oppgaver på en selvstendig måte.
• Dagens skille mellom fengsel og friomsorgskontor bør bygges ned.
• For få til bedre samhandling innad i kriminalomsorgen og med samarbeidspartnere bør det utvikles systemer og rutiner som sikrer god informasjonsflyt.

Dagens organisering og fullmakts struktur mangler tydelighet og det mangler ledelse. Kvalitet har blitt byttet med kvantitet og faget har blitt borte.
Nå, mer enn noen gang tidligere, trenger vi et direktorat som tar ledelsen og som er tydelige, hvis det ikke skjer kan vi like gjerne fjerne direktoratet.

Norgerhaven.

Den politiske fanesaken med leieavtale i Nederland har vært beskrevet og forbannet siden den kom.

Leie av fengselsplasser i Nederland
Norge og Nederland har inngått en avtale om leie av fengselsplasser.
Stortinget ga sitt samtykke til avtalen 8. juni 2015.
Avtalen gir norske myndigheter tilgang til 242 plasser i det nederlandske fengselet Norgerhaven, som ligger i Drenthe-provinsen i det nordlige Nederland. Fengselet ble tatt i bruk 1. september 2015.

KY har ment, og mener fremdeles, at «outsourcing» av norsk straffegjennomføring i beste fall er etisk betenkelig. Norsk straffegjennomføring skal ivaretas i Norge, av Kriminalomsorgen, leieavtalen bør derfor opphøre og disse pengene overføres til ordinær drift i Kriminalomsorgen.
Når det er sagt så er det klare skiller for hva, og når, en fagforening har påvirkning. Vi kan påvirke en politisk beslutning frem til den er fattet, men vi kan ikke nekte å gjennomføre en politisk beslutning. Da blir det viktig å finne mulighetene i den situasjonen du er i, for KY sin del har dette bestått i å se på hvilke positiv effekt (om noen?) kan Norgerhaven ha for Kriminalomsorgen?

Belegget i norske fengsler har gått betraktelig ned og det burde gi større rom for å drive kriminalomsorg basert på kvalitet og faglighet. En forutsetning er selvfølgelig at man ikke legger hele avdelinger i «dvale» for å spare penger, som noen enheter har gjort, da har vi ikke oppnådd noe annet enn å redusere Kriminalomsorgens totale kapasitet. Så lenge det er politisk besluttet å bruke penger på en leieavtale, bør dette også medføre at det er umulig å legge ned/redusere kapasiteten her hjemme.

Nå har Justisministeren åpnet for å ikke forlenge avtalen utover september 2018, KY jobber derfor aktivt for å sikre at pengene som har vært brukt i forbindelse med Norgerhaven vil gå inn i Kriminalomsorgens budsjettramme videre. Hvis det ikke skjer er vi faktisk verre stilt enn vi var før leieavtalen med Norgerhaven ble opprettet. Med dagens reduserte kapasitetsutnyttelse er den økonomiske situasjonen allerede anstrengt, dersom de innsatte i Norgerhaven blir flyttet «hjem» til Norge uten medfølgende friske midler, vil situasjonen bli kritisk.

 

Pin It

« »