Evaluering av Kriminalomsorgens organisering

12. oktober | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Difi har i dag publisert sin rapport “Evaluering av Kriminalomsorgens organisering”

Difis anbefalinger:

  • Difi mener at dagens organisering bør endres. En to-nivåmodell vil bidra til tydeligere og mer enhetlig etatsledelse og bidra til å sikre rettslikhet og likebehandling i kriminalomsorgen.
  • Direktoratsrollen bør tydeliggjøres og styrkes. Det innebærer blant annet at KDI må ta en sterkere faglig rolle enn i dag – både ut mot etaten og ved å komme med faglige innspill til JD som grunnlag for politikkutvikling.
  • Spørsmålene om organisering og lokalisering må ikke blandes sammen. Funksjoner kan være organisatorisk samlet, men utøves på ulike geografiske steder (lokasjoner). Dette gjelder på alle nivåer uavhengig av struktur.
  • Det lokale nivået må styrkes gjennom ytterligere sammenslåinger. Det vil gi sterkere fagmiljøer som kan utføre oppgaver på en selvstendig måte.
  • Dagens skille mellom fengsel og friomsorgskontor bør bygges ned.
  • Det må etableres systemer og rutiner som sikrer god informasjonsflyt innad i kriminalomsorgen og med samarbeidspartnerne for å få til gode løsninger for den innsatte. Dette for å blant annet å sikre god samhandling mellom friomsorgskontorer og fengsel og mellom kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.
  • Ved omorganisering er det viktig at både kvalitative og kvantitative gevinster identifiseres og følges opp på en hensiktsmessig måte.

Les hele rapporten på : https://www.difi.no/rapport/2017/10/evaluering-av-kriminalomsorgens-organisering 

Pin It

« »