Forslag til statsbudsjettet 2021

Dersom forslaget vedtas vil det kunne få store negative konsekvenser for fremtidens kriminalomsorg.

Kriminalomsorgens Yrkesforbund registrerer at dagens regjering med sitt forslag til statsbudsjett for 2021 nok en gang avslører sin manglende forståelse for straffesakskjeden. Ved en styrking av politiet og domstolsapparatet vil kriminalomsorgen bli flaskehalsen i straffesakskjeden. Kriminalomsorgens kapasitet vil bli satt under press på grunn av de senere årenes mange budsjettkutt og fordi etaten i forbindelse med pandemien har fått økte krav som må håndteres.

En komplett forståelse for viktigheten av hele straffesakskjeden er etter vår oppfatning avgjørende for samfunnets håndtering av kriminalitet. Dersom den sittende regjering virkelig hadde forstått betydningen av straffesakskjeden ville kriminalomsorgens driftsbudsjett vært betydelig styrket.

Vi registrerer også at regjeringen ikke tar på alvor de anbefalinger Sivilombudsmannen la frem i sin særskilte melding til Stortinget. Forslaget til statsbudsjett viser snarere en annen retning. Dersom forslaget vedtas vil det kunne få store negative konsekvenser for fremtidens kriminalomsorg. Svekkede budsjetter innebærer mindre innhold og aktivisering av innsatte. Mindre innhold i straffegjennomføringen medfører mindre målrettet arbeid med de domfelte. Det gir oss ikke den kriminalomsorg vi ønsker.

Vi er bekymret for at det etter dette forslaget til statsbudsjett nok en gang vil være førstelinjetjenesten i kriminalomsorgen som må tåle konsekvensene av regjeringens manglende vilje og evne til å se straffesakskjeden helhetlig. Mindre innhold i straffegjennomføringen og mindre aktivisering av domfelte medfører en økning i vold og trusler mot kriminalomsorgens ansatte. Det er ikke en utvikling som er norsk kriminalomsorg verdig. Regjeringen skal ha honnør for at de ser betydningen av å gjøre noe med etatens nedslitte og til dels uhensiktsmessige bygningsmasse, men den blinde tro på at kriminalomsorgens utfordringer og problemer kan løses med nedleggelser og nybygg fremstår i beste fall som naivt.

Kontaktperson:
Tor Erik Larsen
Forbundsleder
Mob: 480 58 320