Forsøksprosjekt arbeidstid i Kriminalomsorgen

29. mai | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har i dag publisert informasjon på sine intranettsider rundt et forsøksprosjekt i Kriminalomsorgen knyttet til arbeidstid.

Dette forsøksprosjektet rundt arbeidstid er hjemlet i Hovedtariffavtalen § 7 nr. 8:

«Dersom partene lokalt er enige, kan det iverksettes forsøksordninger i den enkelte virksomhet som avviker fra bestemmelsene om arbeidstid. Dersom forsøksordningene går utover hovedtariffavtalens og/eller arbeidsmiljølovens rammer, skal de forelegges KMD og hovedsammenslutningene til godkjennelse før ordningene trer i kraft.

Slike forsøksordninger kan avtales både for grupper av arbeidstakere og for enkeltpersoner.»

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene har gitt sin godkjenning til forsøksprosjektet og de formelle rammene for gjennomføringen av prosjektet er beskrevet i brev fra KDI til regionene og enhetene av i går, torsdag 28. mai.

Brevet følger vedlagt.

Prosjektet ligner til dels på den ordning som ble praktisert i Kriminalomsorgen frem til våren 2011 der en tjenestemann etter avtale med arbeidsgiver eller en annen tjenestemann kunne gå «doble vakter».

Siden avviklingen av bytteordningen med doble vakter i 2011 har KY jobbet konstruktivt med egen hovedsammenslutning (YS Stat) om å få til en tilsvarende ordning kalt «turnusflex». Videre foreslo KY i forbindelse med høringen om endringer i arbeidsmiljøloven en konkret endring i arbeidstidskapitlet som ville åpnet for en omfordeling av arbeidstid. Det ville gitt en mulighet innenfor arbeidstidsbestemmelsene i loven til å avtale vakter slik det er beskrevet i dette forsøksprosjektet.

 

Forbundsleder Knut Are Svenkerud er glad vi nå kan realisere et konkret forslag som er i tråd med hva medlemmene ønsker. Selv om saken ikke har nådd sin endelige løsning, har vi allikevel kommet et viktig steg på veien. KY, med støtte fra YS-Stat, hadde et ønske om at dette skulle tilbys hele kriminalomsorgen og ikke begrenses til bare 4 enheter. Dessverre var det ikke enighet blant alle om dette.

Arbeidstidsordningen forsøket omhandler er helt i tråd med forslaget KY tidligere har utarbeidet.

 

Forsøksprosjektet skal finne sted ved fire enheter i Kriminalomsorgen. Det er på ingen måte bestemt allerede hvilke enheter som skal gis anledning til å gjennomføre forsøksprosjektet og det er de sentrale parter i Kriminalomsorgen som i fellesskap skal velge ut enhetene. KY ser det som en fordel at forsøksprosjektet har representasjon fra ulike straffegjennomføringsformer og fra ulike landsdeler. Vi håper derfor at våre lokalforeninger vil sette seg ned til en konstruktiv dialog med arbeidsgiver lokalt for å diskutere hvorvidt deltakelse i forsøksprosjektet kan være noe for deres enhet.

 

Ytterligere informasjon rundt rammene for forsøksprosjektet og prosessen rundt utvelgelse gis av forbundet sentralt ved seniorrådgiver Jahn Thomas Lind.

Pin It

« »