Forsøksprosjekt arbeidstid – orientering om valg av enheter

24. juni | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Fredag 19. juni ble det gjennomført forhandlinger i Kriminalomsorgsdirektoratet rundt det tidligere omtalte forsøksprosjektet knyttet til arbeidstid.

Enhetene som er valgt ut til forsøksprosjektet:

  • Bjørgvin fengsel
  • Ullersmo fengsel
  • Telemark fengsel, avd. Skien
  • Ila fengsel og forvaringsanstalt
  • Oslo fengsel

Om forsøksprosjektet

Forsøksprosjektet rundt arbeidstid er hjemlet i Hovedtariffavtalen § 7 nr. 8:

«Dersom partene lokalt er enige, kan det iverksettes forsøksordninger i den enkelte virksomhet som avviker fra bestemmelsene om arbeidstid. Dersom forsøksordningene går utover hovedtariffavtalens og/eller arbeidsmiljølovens rammer, skal de forelegges KMD og hovedsammenslutningene til godkjennelse før ordningene trer i kraft.

Slike forsøksordninger kan avtales både for grupper av arbeidstakere og for enkeltpersoner.»

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene ga tidligere i år sin godkjenning av forsøksprosjektet og de formelle rammene for gjennomføringen av prosjektet er avtalt mellom partene i Kriminalomsorgen.

Innholdet og formålet med forsøksprosjektet er tidligere beskrevet i informasjon fra KDI og fra KY sentralt.

KDI fastsatte på et tidlig tidspunkt at prosjektet måtte være avgrenset. Det ble derfor besluttet at fire enheter skulle være med i forsøksprosjektet. KY mener det ville vært gjennomførbart med et forsøksprosjekt i hele etaten, men vi registrerer at arbeidsgiversiden har hatt et ønske om å begrense omfanget på prosjektet.

Krevende prosess å velge ut enheter til forsøksprosjektet

Det var 15 enheter som søkte om deltakelse i forsøksprosjektet. Alle søknader ble gjennomgått og behandlet i organisasjonsapparatet. I KY ble søknadene diskutert i sentralstyre forut for forhandlingsmøte i direktoratet.Jahn Thomas

– Forhandlingene rundt hvilke enheter som skulle velges ut til prosjektet var krevende. Det følger av forhandlinger at man må gi og ta, men vi er svært godt fornøyd med at vi fikk gjennomslag for en utvidelse av forsøksprosjektet ved at arbeidsgiver åpnet opp for inkludering av en femte enhet, sier seniorrådgiver Jahn Thomas Lind i en kommentar.

Det ligger i forhandlingenes natur at man ikke får gjennomslag for alle ønsker, men KY ser det som svært viktig at man har fått med fem enheter som til sammen har mer enn 500 uniformerte tjenestemenn som nå kan benytte seg av et forsøksprosjekt rundt «turnusflex».

KY har vært en pådriver for «turnusflex»

KY har siden avviklingen av bytteordningen med doble vakter i 2011 har jobbet konstruktivt med egen hovedsammenslutning (YS Stat) om å få til «turnusflex». Videre anbefalte vi i forbindelse med høringen om endringer i arbeidsmiljøloven omfordeling av arbeidstid som en mulighet innenfor arbeidstidsbestemmelsene.

Knut AreForbundsleder Knut Are Svenkerud gratulerer de enhetene som nå skal gjennomføre prosjektet. Han legger videre til at det fortsatt er en klar målsetting for KY at alle tilsatte i kriminalomsorgen skal ha mulighet til fleksibel arbeidstid. Med dette prosjektet er vi et steg nærmere en løsning for alle som jobber i turnus.

 

 

 

Les informasjonsbrev fra KDI

info kdi

Pin It

« »