Høring i justiskomiteen, forslag til statsbudsjettet 2022

Antallet ansatte i førstelinjen har en direkte sammenheng med hva som kan gjennomføres av både sikkerhets- og innholdsarbeid, sier Larsen

Forbundsleder Tor Erik Larsen, deltok i høring i justiskomiteen på Stortinget 11. november. Larsen meddelte KY sine synspunkter til det det nye forslaget i kapittelet for Kriminalomsorgen.
KY har de siste årene henvist til en sum tilsvarende 600 stillinger i førstelinjen for å få bemanningen i Kriminalomsorgen opp på det nivå som vi mener er akseptabelt for å gjennomføre samfunnsoppdraget vi er pålagt på en fullverdig måte.

Siden Regjeringen velger å beholde ABE kuttet til neste år, så forventes det at Kriminalomsorgen kan fordele midlene fritt, og omorganisere internt neste år.

KY påpeker at det er en god start med en tildeling på 50 millioner til bemanning, men samtidig ønsker vi å si at denne tildeling ikke gjør at Kriminalomsorgen får en realvekst i tildeling. Etter nytt forslag til Statsbudsjett, så vil det også neste år bli en enda større skjevhet i tildelingen til Justissektoren.

Helhetlig straffesakskjede

KY registrerer at også denne regjering velger å prioritere Politiet fremfor de andre aktørene i straffesakskjeden. Det er et problem at regjering og Storting ikke greier å se sammenhengen i straffesakskjeden, derfor mener vi at det nok en gang er nødvendig å påpeke følgende:

Politiets problemer i dag blir kriminalomsorgens utfordring i morgen. Når kriminalomsorgen ikke får muligheten til å takle denne utfordringen blir det et samfunnsproblem i fremtiden. Den totale samfunnskostnaden av en nedprioritert kriminalomsorg er enorme.

Også denne regjeringen velger strategien med å gi med den ene hånden og ta med den andre. Dette synliggjøres i Kriminalomsorgen med en videreføring av ABE kutt størrelsesorden 25 millioner. Regjeringen påpeker at den økte bevilgning skal gå til bemanning, for å øke innholdet for de domfelte under soning. Vi er ikke uenig i innholdssituasjonen.

ABE kutt og stramme budsjettrammer

Forbundsleder Tor Erik Larsen

Men samtidig ønsker vi å påpeke det faktum at Kriminalomsorgen har kuttet i bemanning over flere år. Dette begrunnet blant annet i ABE kutt. I følge en rapport utarbeidet av Kriminalomsorgen, har Kriminalomsorgen hatt en reduksjon i sine budsjettrammer i perioden 2014-2020 på nærmere 221 millioner, samtidig som oppgaveporteføljen har økt.

Dette tilskudd på 50, og senere 100 millioner, vil i første omgang kun bygge opp igjen det kutt som allerede er gjennomført. Som KY i flere år har påpekt, så har antallet ansatte i førstelinjen en direkte sammenheng med hva som kan gjennomføres av både sikkerhets- og innholdsarbeid.

En økning direkte knyttet til bemanning vil styrke både ansattes opplevde trygghet, samt være med på å redusere den slitasje man har vært utsatt for i flere år. Men vi vil samtidig påpeke at denne tildeling ikke vil fylle våre ønsker til fulle. Det kan sees på som et skritt i riktig retning, men vi forventer en videre økning, og en økt balansering, i tildelingene til straffesakskjeden.

I tillegg påpekte forbundslederen at ansatte i Kriminalomsorgen avventer en avklaring på yrkesskadeforsikring under pålagte øvelser. Våre medlemmer avventer også på en forhandlingsløsning på særalderspensjon, og den må komme snarest.