Høring om omorganiseringen

18. oktober | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

I dadsc_3582 g ble det avholdt en høring for justiskomiteen vedrørende prop. 105L som blant annet tar for seg omorganisering av Kriminalomsorgen. KY var deltok på høringen med forbundsleder Svenkerud, nestleder Rath og tillitsvalgt i Agder friomsorg Rafoss. Dessverre ble ikke høringen sett på stortingets nett-TV.

Her er punktene som KY leverte inn til justiskomiteen: 

  1. Høyeste prioritet er å få en avklaring på en eventuell omorganisering. Usikkerheten om hva slags organisering kriminalomsorgen skal ha i fremtiden skaper stor slitasje på organisasjonen. Dagens organisasjon består av en høy grad av midlertidige tilsatte i administrasjon og ledelse. I tillegg opplever vi at kriminalomsorgen sitter i et vakuum med harde økonomiske krav som krever omorganisering på ene siden og lovverk og mangel på fullmakter på den andre siden som er til hinder for større endringer. Dette er det førstelinjetjenesten som betaler for.
  2. Av alternativene kriminalomsorgssenter og enhetsmodell anbefalte KY enhetsmodellen. Denne anbefalingen står vi fortsatt for. En av målsettingene med omorganiseringen er blant annet lik saksbehandling og sømløs kriminalomsorg. Disse målsettingene mener vi best blir ivaretatt i en samhandling på enhetsnivå i enhetsmodellen. Et annet vektig argument for oss er at en omorganisering til en 2-nivåmodell kan gjennomføres uten oppsigelser av tilsatte.
  3. Om dagens 3-nivåmodell beholdes er det en klar forutsetning at KDI får nødvendig fullmakt til å gjennomføre organisasjonsmessige tilpasninger til økonomi.
  4. Ved etableringen av regionene som forvaltningsnivå var tanken at de skulle gjennomføre fangesaksbehandling, enten i form av førstegangsvedtak eller som klageinstans. I tillegg hadde de ansvar for å fordele økonomi til underliggende enheter og følge opp disse. Videre hadde regionene ansvar for å tilsette enhetsledere. Underveis valgte KSF å overlate styringen av kriminalomsorgen til regionene i form av fullmaktsoverføringer mens de selv prioriterte rollen som politisk sekretariat. I dagens organisering med et utskilt direktorat er det viktig at fullmaktene ligger i direktoratet. Dette oppnås best i en 2-nivåmodell, men er også mulig å gjennomføre i en ny 3-nivåmodell.
  5. For øvrig viser vi til tidligere avgitt høringssvar.

dsc_3580

Pin It

« »