Hvordan står det egentlig til med norsk kriminalomsorg?

PTSD

Uten kompetente ansatte - ingen kriminalomsorg

27. juni er den internasjonale dagen for PTSD (post traumatisk stress syndrom). I anledning denne dagen har vi produsert en film som viser bruddstykker av virkeligheten til våre ansatte i førstelinjen i kriminalomsorgen. Fengselsbetjenten skal ivareta formålet med straffen, «straffen skal gjennomføres på en måte som tar hensyn til formålet med straffen, som motvirker nye straffbare handlinger, som er betryggende for samfunnet og som innenfor disse rammene sikrer de innsatte tilfredsstillende forhold. Det skal gis tilbud om gjenopprettende prosess under straffegjennomføringen. Ved varetektsfengsling skal kriminalomsorgen legge forholdene til rette for å avhjelpe negative virkninger av isolasjon».

Ansatte skal ivareta sikkerheten og samtidig drive rehabiliterende arbeid, dette krever kompetente ansatte. Den praktiske akademikeren opplever høy grad av stress som igjen kan øke risikoen for utvikling av PTSD. Små drypp av stress og kriser, daglig og over tid, kan ha påvirkning på den fysiske og psykiske helsen. Vi krever at det skal forskes på ansattes helse og at arbeidsgiver er sitt ansvar bevisst. Arbeidsgiver må sikre ansatte tilstrekkelig helsehjelp under hele yrkeskarrieren.

For at arbeidsgiver skal kunne sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte og samtidig ivareta samfunnsoppdraget på en god måte, må kriminalomsorgen få flere ressurser. Kriminalomsorgen trenger mer penger fra sittende regjering, vi krever en forsvarlig og trygg bemanning som ivaretar samfunnsoppdraget. Vi trenger økte bevilgninger, flere ansatte og et apparat som ivaretar ansattes fysiske og psykiske helse. Dette er en investering i god kriminalomsorg, investering i fremtiden, investering i ansattes helse, og god samfunnsøkonomi.

Uten kompetente ansatte – ingen kriminalomsorg. God helse = god samfunnsøkonomi.

Lenker