INFORMASJON OM VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I KRIMINALOMSORGEN.

18. oktober | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

1

 

I fredagens utgave av Bergens Avisen (BA) var det en stor artikkel knyttet til KY sin varsling av kritikkverdige forhold relatert til Hustad fengsel. Artikkelen fokuserte i hovedsak på en sak, anmeldelsen av forholdet der innsattes arbeidskraft har vært leid ut til private personer.

Anmeldelsen representerer 1 av ca 20 saker som er omtalt i varslingen.

I utarbeidelsen og vurderingen av varslingssaken ble det søkt juridisk bistand hos advokat Vibeke Hein Bæra. Omstendighetene rundt ordningen med utleie av innsatte ble vurdert juridisk til å være omfattet av korrupsjonsbestemmelsene i Straffeloven og det ble derfor besluttet å anmelde dette forholdet som et mulig straffbart forhold. Det presiseres at ingen enkeltpersoner er anmeldt.

Når det foreligger mistanke om straffbare handlinger er det arbeidsgivers plikt å anmelde disse. I dette tilfelle har arbeidsgiver valgt å ikke anmelde. Det tilhører sjeldenheten at en fagforening går til det skritt å anmelde antatt straffbart forhold, men i dette tilfellet var det helt nødvendig knyttet til varslingen. Det følger videre en plikt for tilsatte i kriminalomsorgen å varsle om mulige straffbare forhold. Nå blir det opp til politiet å etterforske og eventuelt konkludere.

Alle slike saker vil utfordre følelser. Dette angår arbeidsmiljø og det innvolverer enkeltpersoner. Erfaringsmessig vil enkelte søke allianser og det vil diskuteres hva som er rett og galt.

En varsling om kritikkverdige forhold er ingen fasit på fakta. Det følger av tjenestemannsplikten å varsle til arbeidsgiver når man mener det er fohold i virksomheten som er kritikkverdig. Formålet med varslingen er å gjøre arbeidsgiver oppmerksom på forholdene slik at dette kan undersøkes og eventuelt rettes.

I varselet om kritikkverdige forhold ved Hustad fengsel, som også på noen punkter omhandler region vest, er det dokumenterte saker knyttet til mulige brudd på Arbeidsmiljølovens bestemmelser om psykososialt arbeidsmiljø, herunder mobbing og utstøting, fryktlederskap, ulovlig gjengjeldelse ved varsling, uryddig prosesser ved tilsetting m.m.

Noen av disse sakene vil i tillegg til å være en del av varslingen også bli fulgt opp individuelt som eventuelle erstatningssaker.

På vegne av KY er det advokat Vibeke Hein Bæra som fører saken. Som part har vi bedt om at denne varslersaken sees i sammenheng med varslersaken i Bergen og at Deloitte får ansvaret for å undersøke om det foreligger kritikkverdige forhold ved Hustad fengsel og region vest. Dette håper vi blir avklart med det første.

Skulle det i tiden være behov for avklarende spørsmål kan undertegnede kontaktes på tlf 48199078 eller mail knut.are.svenkerud@ky.ys.no.

 

Oslo, 17.10.16

Knut Are Svenkerud

 

 

Saken fra Bergensavisen kan leses her, via kriminalomsorgen.no/i-mediebildet.

 

Pin It

« »