Oppdatert – Innlevering av krav til lokale lønnsoppgjør

12. september | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

bilde

I møte fredag 8. juli ble det besluttet at lokale lønnsforhandlinger for Kriminalomsorgen skal gjennomføres mellom de sentrale partene i direktoratet. Selve lønnsforhandlingene blir gjennomført i tiden 7-11 november 2016. Det har vært gjennomført forberedende møte mellom partene, hvor et lønnspolitisk dokument for Kriminalomsorgen har blitt utarbeidet. Både utjevning av forskjeller, gruppekrav og individuelle krav er aktuelt i forhandlingene. 

Les “Lønnspolitikk for Kriminalomsorgen”

Hvordan levere inn krav?

Det er utarbeidet et felles kravskjema for Kriminalomsorgen.

Last ned kravskjema i word    Last ned kravskjema i pdf

Frist for innlevering av krav til KY er 2. oktober. Både enkeltmedlemmer og lokalforeningene kan levere krav. Krav skrives på felles skjema og sendes til post@ky.ys.no, med kopi til den gjeldende regionale tillitsvalgte  

KY har frist til 10. oktober med å levere sitt krav på vegne av medlemmene til KDI.

Gangen i lønnsoppgjøret:

  1. Skriv ut og fyll inn i skjemaet hvis du vil levere et krav
  2. Skriv en begrunnelse på ditt krav
  3. Send gjerne kravet til arbeidsgiver – det styrker kravet dersom det kommer fra både arbeidsgiver og organisasjonen (obs: Arbeidsgiver kan ha andre frister for innlevering)
  4. Frist for å sende inn krav til KY 2. oktober
  5. Fra og med 3. oktober begynner KY å jobbe med kravene som har kommet inn slik at vi er i stand til å levere KYs krav til arbeidsgiver innen 10. oktober.
  6. Etter dette vil arbeidsgiver utarbeide et første tilbud til organisasjonene. 7. november har organisasjonene fått første tilbud og forhandlingene er i gang

Målet er å være ferdig med forhandlingene i løpet av torsdag 10. november.

Protokoller med mer skal kvalitetssikres, og resultatet vil bli sendt ut så snart dette er gjort.

Forhandlinger på særskilt grunnlagporquet-guardiola-1239751

Videre kan det informeres om at også forhandlinger om lønn på særskilt grunnlag (2.5.3 forhandlinger, tidligere 2.3.4) skal skje i direktoratet. Dette vil gjennomføres 2 ganger i året og slike krav sendes inn på eget skjema (se lenger ned). Disse forhandlingene skal nå være gjennomført FØR de ordinære forhandlingene, og KY må ha slike krav inne innen utgangen av september. Det anbefales å sende kravet via arbeidsgiver i tillegg til oss.

Slike forhandlinger på særlig grunnlag føres med bakgrunn i at det;

a) Har skjedd vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av stillingenes/ansattes lønn. Forhandlingskrav som er basert på dette bør være dokumentert ved en stillingsbeskrivelse/stillingsvurdering eller opplysninger som på en annen måte gjør det mulig å måle endringene i de pålagte oppgaver.

b) Er planlagt eller gjennomført tiltak som fører til økt effektivitet, produktivitet, forenkling eller bedre brukerorientering. Arbeidsgiver definerer mål for tiltaket og størrelsen på avsetningen. Partene forhandler om fordelingen av avsetningen mellom arbeidstakerne.

c) Er gjennomført omorganiseringer/organisatoriske endringer hvor to eller flere virksomheter/driftsenheter har fusjonert, og hvor det som følge av dette har oppstått ubegrunnede lønnsforskjeller. Forhandlinger betinger dekning på virksomhetens budsjett.

Etter avtale med de tillitsvalgte kan det tilstås tidsavgrenset eller varig lønnsendring til en arbeidstaker eller grupper av arbeidstakere når det er særlige vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft, eller som har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats. Kommer partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde. Det skal settes opp protokoll fra møtet.

Der dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn, skal arbeidsgiver i samråd med de tillitsvalgte rette opp lønnsforskjellene

Last ned kravskjema for 2.5.3 i word                   Last ned kravskjema for 2.5.3 i pdf

Nytilsetting

Lønnsfastsetting ifm nytilsetting vil etter hvert bli delegert til regionen. I denne forbindelse skal det utarbeides en oversikt over alle stillinger som kan nyttes i kriminalomsorgen og hvor de kan lønnsplasseres, dvs at det blir gitt et handlerom på årslønn ift minimumslønn og maksimumslønn.

 

Pin It

« »