Kommentarer til sluttevaluering av prosjektperioden for KTT

12. oktober | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

 

Tekst: Claes Mikael Olsson

Vista har gjennomført en evaluering med en samfunnsøkonomisk analyse av prosjektet med transport og fremstilling av varetektinnsatte. Jeg mener Vista har truffet godt i flere av sine konklusjoner og at de har sett flere sider av både organisering og resultater ved prosjektet slik det er utformet per i dag. De er tydelige på at jobben som KTT utført er av høy kvalitet og gitt merverdier også på områder som prosjektet ikke siktet til å omfatte. De er også tydelige på at oppgaven ikke bør gå tilbake til tidligere organisering. I andre deler av evalueringen mener jeg at Vista resonerer feil og at noen konklusjoner er mangelfulle og mener rapportens utydeligheter bør belyses.

Mandatet for evalueringen har styrt konklusjonene i rapporten, akkurat som prosjektets mandatdsc_8700 styrt ressurser og resultater i prosjektet til nå. Utvikling av prosjektet underveis har i stor grad vært låst av mandatet i forhold til oppgaver, organisering og mannskap. Dette har Vista sett og kommentert flere steder. De skriver at prosjektet og de ansatte i KTT har levert godt over det som var forventet i forhold til oppgaven som ble gitt.

Underveisevalueringens (2015) forslag til forandringer ble ikke fulgt opp i stor nok grad. Når fagforeningene etterlyste handling i forhold til foreslåtte endringer ble dette neglisjert, også fra KDI.

Vista er klar på at en god samarbeidsform, og oppgavefordeling mellom arrest og en videreført Transporttjeneste, er den løsning som skulle frigjøre flest politifaglig utdannet mannskap, og ivareta samfunnsnytten best.

Herunder kommentarer til rapporten:

 • Prosjektets premisser om 40 ansatte i KTT var basert på Politidistriktenes egne vurderinger om hvor mye mannskap de brukte på denne typen oppgaver. KTT fordelt på 37 betjenter og 3 i administrasjon som skulle frigjøre 45 politiårsverk (les politifaglige og sivilt ansatte). Vista konkluderer stillingspremisset på side 6 i rapporten slik; «Premisset for piloten var dermed ikke realistisk.».
 • Da KTT har kjørt alt av varetekt som de har blitt forespurt, og det ikke gjenstår flere oppdrag å kjøre, spiller det ingen rolle om KTT hadde vart de 28 årsverk rapporten mener er frigjort, eller om vi hadde vart 100 årsverk. Er det ikke flere oppdrag å kjøre så er det ikke det. Det kan synes som at politiet overestimert hvor store ressurser de brukte på transport og framstilling.
 • I praksis har KTT hatt 4 personer i administrasjon og 36 betjenter da planlegging og ressursfordeling har trengt mer mannskap enn prosjektet mente. Dette må tas høyde for i en fortsatt virksomhet.
 • En realistisk antakelse er også at i politiet hadde hver base hatt egen førstebetjent og flere i administrasjon enn KTT har hatt, så muligens er det stillinger her som politiet ikke har vært nødt til å fylle? Antallet ledere og administrasjon hos politiet har ikke minsket etter KTT, så her er det 45 operativ mot 36 operative. 28 årsverk er frigjort, differens på 8 operative på tross av KTT har en smal tjeneste, ikke annet enn å forvente, akkurat som Vista beskriver!

  dsc_8457

  Fra åpningen av KTT

 • Rapporten sier at «Piloten realiserer målene og tjenestene utføres med høy kvalitet. Den manglende kostnadseffektiviteten kan ikke tilskrives selve gjennomføringen av piloten, men at den valgte organiseringen, premissene for ressursbruken og avgrensningen av tjenesten ikke legger til rette for kostnadseffektiv ressursbruk.». Ergo er det nå bevist at oppgaven kan utføres meget godt også av andre enn politiets ansatte, og at det ligger stor potensial her når man velger riktig organisering framover.
 • Det blir feil presentert når investeringer, POD sine refusjoner, husleie og annet blir med i hva fangetransporten koster. Drivstoff, biler, kontorer og annet lignende koster penger også i politiet. Det som forteller hvor kostnadseffektivt KTT transporterer er hvor mange fanger som er transportert delt på lønnsmidler og kilometer. Alle de andre kostnadene har politiet også, eller så er de prosjektrelatert.
 • KTT har av KDI blitt beordret til å bistå ved transporter til Nederland og ved flytting av fanger i forbindelse med byggeprosjekter. Dette ligger utenfor mandatet men kostnadene har vært nødt til å dekkes av KTT sine prosjektmidler. Dette har fagforeningen lokalt påpekt en rekke ganger ut fra uro for at dette skulle legges KTT til last ved en evaluering. Det har blitt entydig tilbakevist av KTT sin ledelse at dette skulle bety noe. Vi håper nå at denne verdiskapningen for kriminalomsorgen blir verdsatt fra direktorat og departement da kostnader selvsagt er et vesentlig punkt i rapporten.
 • Intervjuer har i evalueringen blitt utført med ni personer fra politiet, 7 fra kriminalomsorgen og 1 sorenskriver. Dette er en litt skeiv fordeling etter min mening. Vi besøker cirka 15 rettsinstanser med et hav av aktorer, dommere, meddommere, advokater og tolker som aktører. Flere av disse burde vært hørt. Vi har utallige ganger hørt at vi ofte er mer presise enn arrest og politi, da KTT har en smal og dedikert tjeneste som sikrer at vi kommer til tiden ved omtrent alle oppdrag. Politiet er i større grad utsatt for mulige forsinkelser når det oppstår operative hensyn ikke andre kan overta. Dette må koste i en eller annen ende, men KTT er uten tvil billigere for samfunnet enn 5-15 aktører i en rettssak.
 • Det er foretatt personlige intervjuer med arrestforvarere, men KTT betjentene har kun svart på en brukerundersøkelse. Det hadde vært ønskelig at noen fra betjentgruppen også hadde fått denne muligheten til å uttrykke seg mer dynamisk.
 • Vista har et avsnitt som omhandler antall innsatte per transport og hvor mange betjenter som brukes per oppdrag. KTT har forholdt seg til gjeldende instruks som sier overtallighet i forhold til antall innsatte. Det henvises til at arrest/politi kan kjøre flere på samme transport. Dette er en sak som selvsagt kan åpnes for i vår instruks. Vista skriver «I den grad politiet i større grad enn transporttjenesten kjører flere i samme bil vil den beregnede besparelsen være overestimert»
 • KTT har gjennomført over 5000 transporter og har om lag 20 hendelser med utagering og lignende å rapportere. Vi kjører naturlig nok ikke høyrisikooppdrag, men det gjør heller ikke sivilt ansatte i politiet, ikke uten bistand av politifaglig personell. KTT sine medarbeidere er meget gode på å løse oppdragene. Godt utdannet personell og en respektfull tilnærming er en god oppskrift. Dette får vi tilbakemelding fra både samarbeidspartnere og innsatte på.
 • Til fordel for kriminalomsorgen og doms innsatte så har vi kunnet bistå fengslene med kjøring, hvilket har gitt en formidabel gevinst i forhold til straffegjennomføring. En meget god bonuseffekt for prosjektet at antallet avlyst framstillinger for domsinnsatte i prosjektområdet gått ned! Ved overføringer fra åpen til lukket anstalt eller andre oppdrag ved sikkerhetsbrudd har KTT vært bedre materielt rustet enn fengslene til å kunne transportere innsatte.
 • De arrestforvarere som har mistet framstillingsoppgaven ute i distriktene har omsider fått andre, kanskje mer interessante oppgaver som avlaster politiet i stor grad. Motstanden KTT i noen grad møtte i begynnelsen er snudd til godt samarbeid i de fleste distrikter.
 • KTT har i disse dager kjørt sitt første oppdrag for EK, en oppgave som kan tas mellom andre oppdrag. Det kan være kontroller eller henting av domfelte ved brudd.

Etter offentliggjøring av rapporten har det vært flere utspill i media vedrørende hva rapporten sier om fremtidig organisering. Vi mener at dette må nyanseres.

Det er kjent at KTT og arrest begge har jaktet på oppgaver som kan gjøres mellom andre oppdrag. Oppgavene kan være kunngjøringer, forkynnelser eller annet. Samfunnsnytten og -økonomien ligger i at disse oppgavene ikke skal gjøres av politiutdannet personell, slik at det er nytte uansett hvilke sivilt ansatte som utfører disse. Vi burde alle være opptatte av å ha politifaglig kompetanse tilgjengelig for publikum, ikke låst til oppgaver andre grupper kan utføre.

Enkelte som har kommentert rapporten går ut og proklamerer at rapporten klart viser hvor unyttig og samfunnsøkonomisk dårlig prosjektet er. De mørklegger alt som er positivt for samfunn og Kriminalomsorg. I rapportens sammenfatning står det tydelig at gammel ordning ikke er god, og enten bør KTT fortsette med nytt mandat, eller så må arrestene omorganiseres for å kunne gjøre oppgavene uten politifaglige ressurser. Eller begge på en gang. Dette burde de ha latt komme fram.

KDI og POD har begge klart signalisert at de ønsker transport og framstilling av varetektsinnsatte videreført innenfor Kriminalomsorgen.

dsc_8413

Fra åpningen av KTT

Pin It

« »