Her kan du lese om: 
  1. Overtid
  2. Forskjøvet arbeidstid
  3. To søndager på rad
  4. Tilrettelegging
  5. Unntak/ forsøksordninger

Arbeidstid er beskrevet i AML kap. 10, samt særavtale om arbeidstid for kriminalomsorgen. Utarbeidelse av turnus er regulert i Hovedavtalen.

Dersom du vil lese mer om turnus og arbeidstidsbestemmelse rundt oppsetting av turnus kan du lese her

1. juni 2016 trådte flere endringer i arbeidsmiljøloven inn. Her finner du informasjon hvordan dette påvirker det statlige tariffområdet:

Oversikt utarbeidet av KY med forklaring på hvilken betydning dette har for oss

PM-2015-5 Endringer i arbeidsmiljølovens kapittel 10 – betydningen for det statlige tariffområdet

 

1. Overtid

Reglene for overtid finner vi i Arbeidsmiljølovens §10-6

Man kan avtale unntak fra overtidsbestemmelsene. Kriminalomsorgens avtale finner du her. 

Man kan ikke pålegge arbeidstakere overtid utover arbeidsmiljølovens opprinnelige bestemmelse.

AML overtid og utbetalt overtid:

Siden arbeidstakere i staten har en kortere ukentlig arbeidstid enn andre tilsatte som omfattes av arbeidsmiljøloven trer ikke overtidsberegningene inn før man har arbeidet 40 timers uke. Man får overtidstillegg fra første time, men når man regner ut hvor mye overtid man har lov til å jobbe starter beregningen når man passerer 40 timer.  For en turnusansatt med 35,5 time/uke i snitt vil dette si at man kan gå 4,5 time overtid hver uke i tillegg til grensen på 10 eller 15 timer.

2. Forskjøvet arbeidstid

Arbeidsgiver kan kun pålegge en arbeidstaker forskjøvet arbeidstid dersom det foreligger ekstraordinære forhold. I slike tilfeller inntrer overtidsbestemmelsen etter HTA §7-6. «Omdisponering» kan ikke benyttes for å pålegge forskjøvet arbeidstid.

3. To søndager på rad (AML. §10-8 (4))

For å kunne arbeide to søndager på råd skal arbeidsgiver og arbeidstaker skriftlig avtale dette. Det skal likevel ikke overstige annenhver søndag i snitt beregnet over en periode på 23 uker. Tre søndager på rad tillates ikke. Ved tre helligdager på rad gjelder «særavtale om arbeidstid i kriminalomsorgen» og «veileder i arbeidstidsregulering».

 4. Tilrettelegging

Arbeidstakeren har rett til

  • Fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten (AML. §10-2)
  • Redusert arbeidstid dersom man har fylt 62 år eller har andre helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner (AML. §10-2)
5. Unntak/ forsøksordninger (HTA §7-8)

Dersom partene lokalt er enige, kan det iverksettes forsøksordninger i den enkelte virksomhet. Med lokalt menes her hele virksomheten/ Kriminalomsorgen, og ikke den lokale enhet. Dersom ordningen går utover de gjeldende arbeidstidsbestemmelsene skal ordningen forelegges FAD og hovedsammenslutningene til godkjenning. Slike avtaler kan avtales både for grupper og enkeltpersoner.

Et eksempel på dette er forsøksprosjektet vedr. arbeidstid som pågår i Kriminalomsorgen nå.