På denne siden finner du:

  1. Pensjon
  2. Uttak av pensjon
  3. Pensjonsalder
  4. Seniorkurs
  5. Seniortiltak
  6. Seniormillonen

 

1. Pensjon (spk.no)

Pensjon er de pengene man skal leve for etter at man har blitt pensjonist.

Det finnes mange ulike typer pensjoner, men enkelt forklart er pensjon bygd opp av tre nivåer.

pensjonstrekanten

Folketrygden er grunnmuren. Alle som har bodd i Norge i minst tre år etter at de har fylt 16 år, har rett til alderspensjon fra folketrygden. Hvor mye man får utbetalt avhenger først og fremst av hvor mye man har jobbet.

Tjenestepensjon er penger som arbeidsgiveren setter av for at arbeidstakeren skal nyte godt av dem når han/hun blir pensjonist, altså en utsatt lønn. Er man ansatt i offentlig virksomhet, er man automatisk medlem av en offentlig tjenestepensjonsordning. For oss i Kriminalomsorgen er derfor statens pensjonskasse (SPK) vår tjenestepensjonsordning.

Som en hovedregel er statspensjon 66 % av siste månedslønn. For turnuspersonell er pensjonen som en hovedregel 66 % av pensjonsgivende inntekt, dvs grunnlønn + tillegg  (p t. B-tabellens trinn 70 som utgjør kr 56.000). Det er likevel ikke så lett. Pensjonsreformen har medført overgangsordninger og det er forskjellig fra årskull til årskull hvordan pensjonen blir beregnet.

Gå inn på spk.no for å lese mer om de forskjellige ordningene

2. Uttak av pensjon (spk.no)

Hvordan det lønner seg å ta ut pensjonene og hvilke muligheter som finnes kan virke veldig omfattende. På statens pensjonskasses hjemmesider spk.no står dette godt beskrevet. Reglene for dette endres imidlertid, så dersom man er ung er det umulig å vite sikkert hva man vil få i pensjon.

3. Aldersgrenser og pensjonsalder for de forskjellige gruppene

Aldersgrenseloven § 2 fjerde ledd fastsetter at man plikter å fratre ved første månedsskifte etter at aldersgrensen er nådd. En stillings aldersgrense er som oftest en annen enn en arbeidstakers pensjonsalder, som er det tidspunkt da arbeidstakeren kan fratre med straks løpende alderspensjon. Lov om Statens pensjonskasse av 28. juli 1949 nr. 26 (pensjonsloven) § 21 bestemmer at et medlem får alderspensjon når han fratrer sin stilling ved eller etter den aldersgrense som gjelder for stillingen. Fratrer et medlem tidligst tre år før aldersgrensen, får han alderspensjon såfremt summen av hans tjenestetid og alder er minst 85 år eller han ved fratreden har fylt 67 år. Alderspensjon kan også komme til utbetaling dersom rett til avtalefestet pensjon (AFP) er inntrådt.

Stillingskode 0264 fengselsbetjent har særaldersgrense 63 år. Man kan pensjonere seg på 60 år (men da må alder og samlet tjenestetid i staten til sammen utgjøre 85-år, eller på 62 år om man går av på AFP-ordningen.

Stillingskode 0265 fengselsførstebetjent har de samme mulighetene som fengselsbetjent

Stillingskode 0275 verksbetjent, 0278 underverksmester, 1415 verksmester, 0266 fengselsinspektør, 1129 renholdsbetjent, 0808 miljøterapeut og 1201 miljøterapeut har særaldersgrense 65 år. De kan pensjonere seg på 62 år (men da må alder og samlet tjenestetid i staten til sammen utgjøre 85-år), eller 62 år om man går av på AFP-ordningen.

Stillingskode 1063 førstesekretær, 1064 konsulent,1065 konsulent, 1408 førstekonsulent, 1363 seniorkonsulent,1434 rådgiver og 0281 miljøassistent kan pensjonere seg på 62 år om man går av på AFP-pensjon, 67 år ordinær statspensjon, (men da må alder og samlet tjenestetid i staten til sammen utgjøre 85-år), 70 år lovfestet

Stillingskode 1078 Betjent har særaldersgrense på 65 år for ansatte i Kriminalomsorgen. De kan pensjonere seg på 62 år (men da må alder og samlet tjenestetid i staten til sammen utgjøre 85-år), eller 62 år om man går av på AFP-ordningen.

Her finner dere de etatspesifikke stillingene:

aldersgrenser

Her finner dere heftet «Aldersgrensene i staten»

4. Seniorkurs (spk.no)

For de som nærmer seg pensjonsalderen tilbyr SPK seniorkurs over hele landet. Dette passer for de som ønsker å planlegge pensjonisttilværelsen sin. På kurset lærer man om jus, helse og økonomi. I tillegg får man beregnet hvor stor pensjonen vil bli dersom du går av ved 62 år, 65 år eller 67 år, før og etter skatt. I løpet av kurset får man også individuell veiledning fra en av SPK sine saksbehandlere.

5. Seniortiltak

Fra det året man fyller 60 år:

6 ekstra virkedager ferie (se kap. Ferie)

Fra det året man fyller 62 år:

Tjenestefri med lønn 8 kalenderdager pr. år. Det kan i tillegg avtales inntil 6 dager pr. år, men arbeidsgiver har styringsrett (HTA 5.9.1). For kriminalomsorgen har KSF og NFF/KY inngått en slik avtale.

 

6. Seniormillionen

Les mer om «seniormillionen» her