På denne siden finner du:
  1. Velferdspermijon
  2. Permisjon ifm. opplæring, overgang til annen stilling mv.
  3. Militær- og siviltjeneste
  4. Fri på helligdager
  5. Omsorg for og pleie av nære pårørende
  6. Annen permisjon
1. Velferdspermisjon

Når viktige velferds- og omsorgsgrunner foreligger, kan en arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager.  Dersom arbeidstakeren selv ønsker og tjenesten tillater det, kan arbeidsgiver samtykke i fleksibelt uttak av permisjonsdagene (HTA § 22).

Regionsdirektøren eller den han gir fullmakt avgjør søknader om velferdspermisjon (Personalreglement §22).

Det finnes ingen liste over hva som gir rett til velferdspermisjon og ikke. Ved avgjørelsen bør det både tas hensyn til permisjonsgrunnene og arbeidstakeres individuelle behov for slik permisjon. Arbeidsgiver har styringsrett på dette (Justisdepartementets kommentarer til personalreglementet i Kriminalomsorgen).

2. Permisjon i forbindelse med opplæring, overgang til annen stilling mv.

Tjenestefri bør gis den som ønsker å gjennomføre en utdanning eller utføre arbeid som er i direkte betydning for vedkommendes videre faglige utvikling i statens tjeneste (Personalreglementet §23).

Tjenestefri for å for å overta annen statsstilling, kan gis i inntil ett år, og unntaksvis forlenges.  (Personalreglementet §23-2). Arbeidsgiver har styringsrett.

Arbeidstaker kan også ha rett til hel eller delvis permisjon for å delta i organiserte utdanningstilbud. Mer om utdanningspermisjon kan leses i AML §12-11.

3. Militærtjeneste og siviltjeneste

Bestemmelser i forbindelse med fri og lønn til militær og siviltjeneste finner du i hovedtariffavtalens §21.

4. Fri på helligdager (HTA §16)

Som helligdager regnes: 1. og 17. mai, 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag og 1. og 2. juledag, samt fra kl.12 følgende dager: onsdag før skjærtorsdag, pinse, jul og nyttårsaften

Fri på disse dagene skal ikke gi trekk i lønn, ferie eller annen fri, men helligdagstillegget utbetales ikke dersom dette normalt hadde inntruffet.  Det er arbeidsgivers styringsrett hvorvidt det er mulig å gi fri på disse dagene.

Rett til permisjon på religiøse høytider for arbeidstakere som tilhører andre trossamfunn enn Den norske kirke reguleres i ”lov om trudomssamfunn og ymist anna §27a.”

5. Omsorg for og pleie av nære pårørende

Arbeidstaker som pleier nære pårørende i hjemmet i livets sluttfase har rett til permisjon i 60 dager for pleie av den enkelte pårørende (aml 12-10, endret ved lov 9 april 2010).

Arbeidstaker har rett til permisjon i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg til foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner. Det samme gjelder ved nødvendig omsorg for funksjonshemmet eller kronisk sykt barn fra og med kalenderåret etter at barnet fylte 18 år (AML §12-10).

6. Annen permisjon

En tjenestemann kan også ha rett til å søke tjenestefri med eller uten lønn på annet grunnlag bl.a etter hovedavtalen, hovedtariffavtalen eller arbeidsmiljøloven (Personalreglementet § 23-3). Ved avgjørelsen av slike søknader bør det tas hensyn både til permisjonsgrunnene og arbeidstakerens individuelle behov for slik permisjon (jf. Justisdepartementets kommentarer til personalreglementet).