På denne siden finner du:

1. De vanligste sakene
2. Forhandlingstips
3. God forhandlingsteknikk
4. Tid til å være tillitsvalgt
5. Lønn/ kompensasjon
6. Rettigheter
7. Plikter
Som tillitsvalgt må du finne veier som løser de sakene du møter. Bruk andres erfaringer, samarbeid med lokalstyret, oppslagsverk og rådgiver på forbundskontoret. Søk kunnskap og hjelp!
1. De vanligste sakene:
2. Forhandlingstips
 • Lag skriftlige avtaler
 • Ikke gå alene i møter
 • Spør om hjelp og råd
 • Gjør nødvendig forarbeid og la medlemmene uttale seg. Dette kan gjøres ved medlemsmøter, mail osv.
 • Finn ut hva som er viktigst for medlemmene, samt hva som kan og hva som ikke kan aksepteres.
 • Se på mulighetene for et samarbeid med andre organisasjoner
3. God forhandlingsteknikk
 • Være saklig og respektere hverandre, samt rammebetingelser, åpenhet og frister
 • Kjenne roller, respekt, redelighet, følge spillereglene, gi og ta, lytte og være konstruktive
 • Saklig møtedeltagelse, akseptere/respektere resultat
 • Kunne stå for forhandlingsresultatet
 • Følge avtaleverkets skrevne og «uskrevne» regler
 • God møteledelse, være godt forberedt
 • Vilje til å finne løsninger
 • Møte med mål om enighet
 • Lytte til hverandre, holde seg til saken
 • Opptre med god folkeskikk

(fra temaheftet Samarbeidskompetanse og medbestemmelse (2010) fra FAD og hovedsammenslutningene)

Hovedavtalen §1 (12) sier at det skal avholdes minst et evalueringsmøte årlig med erfaringsdiskusjoner om samarbeidet mellom partene og praktisering av hovedavtalen.

 

4. Tid til å være tillitsvalgt

Å være tillitsvalgt er et frivillig verv som tar mye tid.

Regler for tjenestefri i forbindelse med utøvelse av vervet som tillitsvalgt kommer fram i kap. 9 i Hovedavtalen

 

5. Lønn/ kompensasjon (HA §37)

Med lønn menes stillingens lønn og tillegg, samt ubekvemtillegg eller andre lønnsmessige tillegg etter arbeidsplanen.

Godtgjøring for møter med arbeidsgiver på fritiden

Møter utover ordinær arbeidstid/ i fritiden som kommer inn under hovedavtalens del 1, godtgjøres med lønn, men uten overtidstillegg, og kun for selve møtetiden. Dekning av reiseutgifter/diett dekkes for en representant fra hver organisasjon (HA §36).

For de som går turnus/skift skal reisetid medregnes når møtene holdes i deres fritid.

Møter etter arbeidsmiljøloven/ tjenestemannsloven:

For møter etter arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven gis overtid på lik linje med ordinær tjeneste dersom møtet faller på en fridag/fritid. Eksempler på slike møter er f.eks LAMU og verneombudsmøter, eller tilsettingsråd, herunder intervjuer..

Møter etter hovedtariffavtalen:

Møter etter hovedtariffavtalen gir ingen kompensasjon for møter på fridager. Det er likevel praksis flere steder å gi samme kompensasjon som før møter etter hovedavtalen.  Dette gjelder for eksempel lønnsforhandlinger.

Møter/ kurs i regi av fagforeningen

For styremøter, kurs etc. arrangert av organisasjonene er det ingen kompensasjon for oppmøte på fridager.

Å være tillitsvalgt innebærer å være medlemmenes talerør og representant på en demokratisk måte.  Du må sørge for å bringe informasjon ut til dine medlemmer og fremme deres ønsker overfor arbeidsgiver.

6. Rettigheter
 •  Fullmakt til å føre forhandlinger/ drøftinger
 • Rett til å ta seg av klager fra/ på den enkelte arbeidstaker
 • Har rett til å få informasjon om blant annet nyansettelser og hvem som slutter og rett til å uttale seg om utlysningstekster, lønn etc.
 • Rett til låsbart skap og adgang til telefon på arbeidsplassen.
 • Rett til å kunne delta på tillitsvalgtmøter, kurs og konferanser med mer, i arbeidstiden uten trekk i lønn. Fri kan ikke nektes uten tvingende grunn.
 • Kunne bevege seg fritt på arbeidsplassen for å utføre tillitsvervet.
 • Få godtgjøring for møter med arbeidsgiver.
 • Særskilt beskyttelse mot oppsigelse.

7. Plikter

Du skal:

 • påse at lover og avtaler blir fulgt.
 • gjøre ditt beste for å opprettholde et rolig og godt samarbeidsforhold med arbeidsgiver.
 • henvende deg direkte til arbeidsgiver eller dennes representant når noe skal framføres.
 • gi svar snarest mulig dersom det ikke foreligger grunn til å utsette svaret. Gi beskjed om evt. utsettelse.
 • ikke oppfordre eller medvirke til ulovlig konflikt. Du kan heller ikke legge ned ditt verv i forbindelse med en slik konflikt.
 • bringe informasjon fra arbeidsgiver videre til andre tillitsvalgte og til medlemmene.
 • overholde taushetsplikten i saker som angår enkeltmedlemmer.

Se mer om rettigheter og plikter i Hovedavtalen §31 og §32.

Det som omtaler brudd på pliktene for hhv tillitsvalgt og leder ser finner man i HA §38 og §39. Det bemerkes at dette skal være veldig alvorlige brudd for å benytte disse bestemmelsene.

Rolleavklaring

Rollen som tillitsvalgt har mange sider. I tillegg til å være tillitsvalgt er man også arbeidstaker og kollega. Det er viktig å tenke over disse rollene og hvordan man opptrer i de forskjellige rollene, samt være bevisst på at kanskje ikke den man snakker med klarer å skille ens roller.