På denne siden finner du:
  1. Verneombud
  2. Arbeidsmiljøutvalg
1. Verneombud (AML. kap. 6)

Ved hver virksomhet skal det velges verneombud. Dersom det er flere avdelinger velges det normalt ett verneombud for hver avdeling, i tillegg til et hovedverneombud. Hovedverneombudet velges blant verneombudene eller andre som har tillitsverv ved virksomheten.

Verneombudet skal ivareta arbeidstakerens interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, samt se til at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd ivaretas

2. Arbeidsmiljøutvalg (AML. kap 7)

Arbeidsutvalg opprettes i virksomheter med et minimum antall tilsatte. Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i utvalget. Arbeidsmiljøutvalget har blant annet som oppgave å behandle:

  • spørsmål om bedriftshelsetjeneste og intern vernetjeneste
  • spørsmål om opplæring med mer som har betydning for arbeidsmiljøet.
  • Planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet
  • Etablering og vedlikehold av HMS arbeid
  • Helse og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger