KVU Østlandet

5. mai | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Hva er en KVU?

En konseptvalgutredning (KVU) er en utredningsmetode som skal gi Regjeringen et beslutningsgrunnlag i store utbyggingssaker på over 500 millioner kroner. Som regel er det statlige etater som utfører KVU på oppdrag fra sine departement og arbeidet skal ende opp med en anbefaling for valg av konsept.

Man vurderer da hvilke «konsept» som ansees mest hensiktsmessig. KVU’er i Kriminalomsorgen tar da for seg hvordan Kriminalomsorgen kan se ut i framtiden. Store eller små enheter? Hvor mange plasser i den enkelte soningsform/ sikkerhetsnivå? Det tegnes opp ulike scenarier for begrenset utbygging, noe utbygging og full utbygging.

KDI informerte ledersamlingen

15. mars informerte Jan-Erik Sandlie fra KDI ledersamlingen til KY om KVU Østlandet. I arbeidet med KVU Østlandet var de store spørsmålene når det gjaldt konseptvalg følgende;

 • Rehabilitere eksisterende bygningsmasse eller bygge nytt?
 • Vil det være driftsmessig gunstig å sentralisere fengselsenhetene?

Det ble laget forskjellige alternativ med ytterpunktene

Mange og små enheter – Utbedre eksisterende    vs     Få og store enheter – Bygge nytt

Alternativene ligger mellom disse to ytterpunktene. Kost/nytte for de forskjellige alternativene er kartlagt og vurdert.

Nullalternativet:

 • Videreføring av dagens situasjon
 • Beholde fengselsstruktur
 • Videreføre driftskonsept
 • Innhente vedlikeholdsetterslep

Nullalternativet imøtekommer ikke identifisert behov for tilstrekkelig kapasitet, da det ikke inneholder en økning i antall plasser. Det er derfor etablert et alternativ (v1) hvor kapasiteten økes i henhold til prognosen, men hvor all kapasitetsvekst tas med utbygging på eksisterende lokasjoner (ikke nye enheter der det ikke finnes fengsel fra før). I tillegg er det etablert et nullpluss EK hvor manglende kapasitet skal dekkes opp med økning i EK-plasser.

Nullpluss v1

 • Videreføring av dagens situasjon
 • Beholde fengselsstruktur/driftskonsept
 • Innhente vedlikeholdsetterslep
 • Bygge minimumskapasitet

Nullpluss EK

 • Erstatte LS-fengselsplasser med alternativ straffegjennomføring
 • Kan kun sammenlignes med nullpluss

Alternativ 1:

 • Optimalisere eksisterende portefølje (Oppgradere dagens bygningsmasse/enheter)
 • Avvikle mindre egnede enheter
 • Bygge ut på eksisterende lokasjoner

Alternativ 2:

 • Avvikle alle fengselsenheter
 • Bygge fem nye storfengsler i området

Alternativ 3:

 • Optimalisere eksisterende portefølje (Oppgradere dagens bygningsmasse/enheter)
 • Avvikle mindre egnede enheter
 • Bygge ett nytt storfengsel sør for Oslo

Alternativ 3 er et alternativ som søker å kombinere tiltakene i Alternativ 1 og Alternativ 2. Eksisterende fengselsportefølje optimaliseres etter de samme prinsippene som i Alternativ 1, det vil si at enheter som er i dårlig byggeteknisk stand, har lite effektiv drift, og er lite egnet for en fremtidsrettet straffegjennomføring, legges ned. For å dekke inn behovet for kapasitet kan en i Alternativ 3 både bygge nye storfengsler (som i Alternativ 2) og gjøre utvidelser på eksisterende lokasjoner (som i Alternativ 1), som utgjør de konseptuelle ytterlighetene i analysen.

 

KVU’ens anbefaling

KDI anbefaler alternativ 3 – kombinasjonen. Dette alternativet innebærer etablering av et storfengsel basert på driftsprinsippene lagt til grunn for Modell 2015 i alternativanalysen, og utelukker ikke en senere realisering av Alternativ 2, dersom driften blir så effektiv som alternativanalysen har lagt til grunn.

Med grunnlag i drøftingen i KVU anbefaler KDI følgende konsepter som mest aktuelle:

 1. Alternativ 3: Kombinasjonen
 2. Alternativ 1: Optimalisere eksisterende portefølje
 3. Alternativ Nullpluss v1: Investeringsminimum.

Hva skjer videre?

Saksgangen består av fire trinn:

 1. KVU
 2. KS1 (kvalitetssikring)
 3. Regjering/Storting fremmer forslag om bygging
 4. KS2 (kvalitetssikring)

Dokumentet er en utredning, og ingen beslutning. I etterkant av en KVU skal det gjennomføres en ekstern kvalitetssikring, såkalt KS1. Den skal utføres av en tredjepart som et supplement til utredningen. Deretter kan Regjeringen velge konsept og veien videre. For eksempel å gi en statlig etat oppdrag om å starte offentlig planlegging av det valgte konseptet. Til slutt skal det være en KS2 som skal kvalitetssikre hele prosessen en gang til. Den skal gjennomføres av en annet eksternt firma enn de som gjennomførte KS1.

Prosessen for KVUen for Østlandet har også vært igjennom KS1 og ligger nå hos politikerne for 3. trinn.

Hva mener KY?

Det er mange viktige momenter som bør spille inn når det kommer til kapasitet i straffegjennomføringen.

Kvalitet på bygg: Det er viktig at fengselsbygg innehar en viss standard for å ivareta et helsemessig forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte, bomiljø for innsatte, sikkerhet og muligheten for et faglig innhold. Det må derfor sees på hva den enkelte bygningsmasse er best egnet til og hvor det da er behov for erstatningskapasitet. Innholdsmessig mener KY at en liten anstalt kan være vel så bra som en stor og at dette i seg selv ikke er til hinder.

Nærhetsprinsippet: Det er viktig at det bygges fengsel basert på faglige behov og ikke basert «hilse-hjem-politikk». For å ivareta nærhetsprinsippet og en progresjon i soningen som gir domfelte mulighet til å returnere til sitt hjemsted er det viktig med progresjonsrettede soningsplasser over hele landet. KY mener at en enhet som ikke egner seg som fengsel med det sikkerhetsnivået det har, skal vurderes som overgangsbolig eller annen straffegjennomføringsform/sikkerhetsnivå.  Om ikke bygget er egnet til dette bør det sees på andre alternativer i nærområdet. Vi mener at overgangsboliger får for lite fokus og at det er et viktig ledd i progresjonen i straffegjennomføringen. Overgangsboliger bør ligge nær der innsatte skal løslates slik at arbeid og nettverk kan etableres før løslatelse.

Ivaretakelse av tilsatte: Det er viktig å beholde kompetanse og arbeidskraft i Kriminalomsorgen og det er derfor viktig at man vurderer mulighetene for andre soningsformer der det eventuelt legges ned plasser og det ikke bygges erstatningskapasitet i nærheten. De tilsatte er Kriminalomsorgens viktigste ressurs og vi har ikke råd til å miste de tilsatte.

Last ned KVU-dokumentet her 

(det kan forekomme problemer med å laste ned dokumentet på kriminalomsorg-nettet)

(Kilder: Banenor.no, foredrag av Jan-Erik Sandlie, KVU Østlandet)

Pin It

« »