KYs 2.5.3 nr. 2 krav på vegne av fengselsbetjenter

Forbundet har mottatt flere henvendelser med spørsmål rundt det særskilte lønnskravet

Kravet ble overlevert direktoratets ledelse 1. september. I utgangspunktet mener vi særskilte lønnskrav ikke bør publiseres for ikke å skape urealistiske forventninger, men i lys av et annet forbunds offentliggjøring av et lignende krav meddeler vi her nå vårt krav:

2.5.3 kravet godt forklart

Vi har tatt utgangspunkt i den nye ansiennitetsberegningen som følger av den sentrale enigheten i hovedoppgjøret. Det innebærer at ansiennitet slik den tidligere er beregnet ikke har betydning for vårt krav. Med virkning fra 1. mai er det ikke lenger samlet ansiennitet i arbeidslivet som er grunnlaget for ansiennitetsopprykk på de nye lønnsstigene. Vi har altså lagt til grunn det nye begrepet stillingsansiennitet i vårt krav.

Stillingsansienniteten beregnes ut fra tid i stilling. For fengselsbetjenter – som er omfattet av dette særskilte lønnskravet – vil det som et utgangspunkt være dato for tiltredelse etter fullført og bestått fengselsskole som regnes som startpunkt for beregning av stillingsansiennitet. I klartekst innebærer dette at vårt krav om lønnsopprykk i medhold av tariffavtalens punkt 2.5.3 nr. 2 gjelder fengselsbetjenter med 10 år eller mer i stilling etter gjennomført grunnutdanning ved KRUS.

For mer informasjon kan forbundsleder Tor Erik Larsen eller forhandlingsleder Thomas Lind kontaktes.