Lokale lønnsforhandlinger i Kriminalomsorgen 2022

Under hovedtariffoppgjøret ble det fastsatt at det skal gjennomføres lokale forhandlinger med virkning pr. 1. mai 2022

Den totale rammen for hovedoppgjøret ble 3,84 %. For nærmere opplysninger om oppgjøret 2022 viser vi til annen informasjon på våre nettsider og personalmelding 6/2022 Nye hovedtariffavtaler i staten for perioden 1. mai 2022-30. april 2024 fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

0,85 % av rammen i det sentrale oppgjøret er satt av til lokale forhandlinger. Det er bestemt at de lokale lønnsforhandlingene må gjennomføres innen 31. oktober. For Kriminalomsorgen gjennomføres de lokale lønnsforhandlingene samlet for hele virksomheten. Siden staten nå har to likelydende tariffavtaler med henholdsvis Akademikerne/Unio og LO/YS gjennomføres det to separate forhandlinger.

Virkningstidspunktet for de lokale lønnsforhandlingene er 1. mai. Det innebærer at det er stillingsforholdet for den enkelte ansatte på denne datoen som er av betydning. For eksempel må ansiennitetsopprykk være oppnådd før 1. mai dersom det under de lokale forhandlingene oppnås enighet om lønn basert på ansiennitet.

Partene i Kriminalomsorgen er etter innledende møter enige om at lønn for større grupper skal forhandles om før individuelle krav. Dette er spesielt viktig med tanke på omleggingen til et nytt lønnssystem i staten. For å ivareta de store gruppene med lønnsstige er det nødvendig at det forhandles om lønn for disse før de individuelle kravene behandles.

Frist for å levere krav til de lokale lønnsforhandlingene er 1. september.

Krav kan leveres både for gruppe eller som individuelle krav. Begge typer krav skal leveres innen fristen til de regionale forhandlingsutvalgene. Leder av det regionale forhandlingsutvalget er den regiontillitsvalgte og krav sendes direkte til regiontillitsvalgte i aktuell region. Medlemmer ved KRUS og KDI sender inn krav direkte til forbundskontoret. Dersom det er spørsmål eller behov for bistand ved utfylling av kravskjema kan lokale eller regionale tillitsvalgte kontaktes.

Kravskjemaet til de lokale lønnsforhandlingene i 2022 er nær uforandret fra tidligere år. Det skal være de samme vurderingskriteriene som ligger til grunn for forhandlingene i inneværende år som i 2021. Vurderingskriteriene kommer frem av lønnspolitikk for Kriminalomsorgen punkt 3.1:

  • Aktiv medvirkning
  • Erfaring og kompetanse
  • Kompleksitet i stilling
  • Utilsiktede skjevheter

Andre momenter av betydning i forbindelse med 2.5.1-forhandlingene er nevnt under samme punkt i lønnspolitisk dokument.