Lønnsforhandlingene i Kriminalomsorgen 2022

1. desember ble det oppnådd enighet i de lokale lønnsforhandlingene i Kriminalomsorgen

Forhandling for de store gruppene av medarbeidere ble gjennomført allerede 13. oktober, men siden behandlingen av individuelle lønnskrav først ble gjennomført i forrige uke måtte en offentliggjøring av resultatet vente på seg.

Kriminalomsorgens Yrkesforbund er tilfreds med resultatet, som sikrer en god andel til de store gruppene i etaten. Resultatet av forhandlingene for gruppene kommer frem av oversikten nedenfor.

0264 FengselsbetjentLønnstrinn 48 ved 10 års stillingsansiennitet Lønnstrinn 50 ved 12 års stillingsansiennitet Lønnstrinn 51 ved 14 års stillingsansiennitet Lønnstrinn 52 ved 16 års stillingsansiennitet Lønnstrinn 53 ved 20 års stillingsansiennitet Lønnstrinn 54 ved 24 års stillingsansiennitet
0275 VerksbetjentAlle til og med lønnstrinn 51 gis 1 lønnstrinn
0265 FengselsførstebetjentAlle til og med lønnstrinn 60 gis 1 lønnstrinn
1078 BetjentLønnstrinn 41 ved 10 års stillingsansiennitet Lønnstrinn 43 ved 16 års stillingsansiennitet
1434 Rådgiver i friomsorgenAlle til og med lønnstrinn 60 gis 1 lønnstrinn
Sentrale og regionale tillitsvalgte med frikjøp etter HA § 38 nr. 3, samt sentralt hovedverneombud og regionale hovedverneombudEngangsbeløp på 10 000 kr. til helt frikjøpte tillitsvalgte og verneombud. Justeres forholdsmessig for delvis frikjøpte.

Virkningstidspunktet for de lokale lønnsforhandlingene er 1. mai. Det innebærer at stillingsansiennitet må være oppnådd innen eller på den aktuelle datoen for å gi lønnsopprykk.

Partene er også enige om endring i følgende særavtaler:

Særavtalen for fengselsbetjenter i pool for fengselsførstebetjenter i turnus1300 kr. per måned
Særavtalen for transportbetjenter i KTT2700 kr. per måned i 100 pst. stilling 135 kr. per dag Kronesatsene skal fremover lønnsindeksreguleres hvert år pr. 1 september på lik linje med turavtalen
Ny særavtale for ansatte som tjenestegjør i avdeling for særlig høyt sikkerhetsnivå (SHS) ved Ringerike og Telemark fengsel, avd. Skien2500 kr. per måned i 100 pst. stilling.   Deltidsansatte gis forholdsmessig godtgjørelse etter stillingsprosent.
Ny særavtale for ansatte tjenesteplassert i ressursteam ved Bredtveit fengsel og nasjonal forsterket fellesskapsavdeling (NFFA) ved Ila fengsel2500 kr. per måned i 100 pst. stilling   Deltidsansatte gis forholdsmessig godtgjørelse etter stillingsprosent.

Forhandlingsleder Thomas Lind uttrykker at forhandlingene var konstruktive og gode. Spesielt godt fornøyd er Lind med de gjennomførte gruppeforhandlingene.

– Jeg vil gi arbeidsgiver honnør for at de har forståelse for våre lønnskrav begrunnet med de utfordringer etaten har med å rekruttere og beholde medarbeidere i førstelinjen. Forbundet er til dels møtt på våre krav knyttet til de store gruppene. Arbeidsgiver var sågar villig til å komme oss helt i møte på enkelte av kravene, selv om dette dessverre ikke ble det endelige forhandlingsresultatet.

Gruppekravene ble behandlet i oktober måned. Det var konstruktive forhandlinger der våre primærkrav innen de fleste grupper imøtekommes til stor grad, men vi hadde selvfølgelig ønsket et enda bedre resultat for noen stillingskoder, sier Lind om resultatet for de store gruppene. Enkelte grupper klarte partene dessverre ikke å enes om lønnstillegg for og det var uenighet om størrelsen på lønnstillegg for enkelte stillingskoder.

– Det er naturlig at organisasjonene har ulike interesser i gruppeforhandlinger og ønsker å prioritere forskjellig. Disse forhandlingene har synliggjort at Kriminalomsorgens fagforeninger har en svært ulik oppfatning av hvilke virkemidler som er nødvendige for å sikre at Kriminalomsorgen beholder medarbeidere.

Forbundsleder Tor Erik Larsen uttrykker at han også er fornøyd med resultatet, selv om han helst hadde sett at lønnsøkningen var høyere der hvor rekrutteringsutfordringene har vist seg størst.

– Et svært interessant aspekt denne gangen er at arbeidsgiver utviser stor forståelse for våre krav. Arbeidsgiver har nok tatt inn over seg den vanskelige bemanningssituasjonen i Kriminalomsorgen og har nå den samme forståelse som oss for utfordringene rundt det å rekruttere og beholde medarbeidere i etaten.

Forhandlingene rundt de individuelle kravene fant sted over to dager i forrige uke og partene kom til enighet sent torsdag kveld. Under de individuelle forhandlingene har enkelte medlemmer fått lønnsøkning som følge av krav levert på eget initiativ. Noen har også fått lønnsøkning som følge av krav fra arbeidsgiver eller fra forbundets regionale eller sentrale forhandlingsutvalg

Lønnsøkning som følge av de lokale lønnsforhandlingene har virkningstidspunkt 1. mai. Ny lønn er fastsatt allerede fra desember måned. På samme lønnskjøring vil det gis etterbetaling for perioden mai til november.

For mer informasjon om lønnsoppgjøret kan forbundskontoret kontaktes.

Dokumenter