Lønnsforhandlinger på særskilt grunnlag (2.5.3) våren 2018.

13. februar | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

I henhold til Hovedtariffavtalens pkt. 2.5.3 skal det gjennomføres lønnsforhandlinger på særskilt grunnlag i KDI.
Frist for innlevering av krav til Kriminalomsorgens Yrkesforbund er 23. februar 2018. Krav med vedlegg sendes til post@ky.ys.no med kopi til din regiontillitsvalgte.

Våre regiontillitsvalgte:
Region øst Ole Peder Kvitblik (Ullersmo fengsel)
tlf. 934 09 714 e-post: ole.peder.kvitblik@kriminalomsorg.no
Region sør Kristin Ebbestad (Drammen fengsel)
tlf. 996 03 033 e-post: kristin.ebbestad@kriminalomsorg.no
Region sørvest Erling Rafoss (Agder friomsorg)
tlf. 997 31 792 e-post: erling.rafoss@kriminalomsorg.no
Region vest Gjert Tore Gjertsen (Bergen fengsel)
tlf. 470 290 44 e-post: gjert.gjertsen@kriminalomsorg.no
Region nord Marianne Volden (Trondheim fengsel)
tlf. 932 08 553 e-post: marianne.volden@kriminalomsorg.no

Grunnlaget for å kreve lønn etter 2.5.3 er som følger:
1.a) Har skjedd vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av stillingens/ansattes lønn. MERK: Må være dokumentert med stillingsbeskrivelse/vurdering som viser utvikling i arbeidsoppgaver, eller eventuelt annen relevant dokumentasjon.
b) Er planlagt eller gjennomført tiltak som fører til økt effektivitet, produktivitet, forenkling eller bedre brukerorientering. Egen merknad: Sjelden relevant for Kriminalomsorgen.
c) Er gjennomført omorganiseringer/organisatoriske endringer hvor to eller flere virksomheter/driftsenheter har fusjonert, og hvor det som følge av dette oppstår ubegrunnede lønnsforskjeller.
2. Etter avtale med de tillitsvalgte kan det tilstås tidsavgrenset eller varig lønnsendring til enarbeidstaker eller en gruppe av arbeidstakere når det er særlig vanskelig å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft, eller som har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats. NB! Kommer partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde. Det skal settes opp protokoll fra møtet.
3. Der dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn, skal arbeidsgiver i samråd med de tillitsvalgte rette opp lønnsforskjellene i henhold til likestillingsloven § 21. Det skal settes opp protokoll fra møtet.

Hva kan du gjøre?
Hva menes egentlig med «vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn for stillingens lønn»? Det er en forventning at alle stillingskoder/beskrivelser utvikler seg over tid, dette som følge av nye fokusområder, ny teknologi og omstillinger/endringer i ansattgruppen.
Arbeidsgivers styringsrett er arbeidsgivers ulovsfestede rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet. En klar begrensning i denne retten er den enkelte arbeidskontrakt og de arbeidsoppgavene som er lagt i stillingsinstruksen. Dersom din stilling over tid har fått omfattende endringer som rokker ved grunnpreget i stillingen du ble ansatt i, MÅ dette dokumenteres. Gå i dialog med nærmeste leder, eller lokal leder, og vær tydelig på hvordan du mener «grunnpreget» har endret seg. Få skriftlig bekreftelse fra lokalt hold dersom det er enighet, det hjelper ALLTID å ha lokal leder med på laget.

Kravskjema 2.5.3

Pin It

« »