Mangel på ressurser fører til isolering av psykisk syke

28. januar | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

 

 

 

Mangel på ressurser fører til isolering av psykisk syke

Fra et åtte kvadratmeter stort rom og med kun et lite vindu, sitter psykisk syke innsatte låst inne i Bergen fengsel. Sivilombudsmannen, Aage Thor Falkanger sier i sin egen pressemelding at det er svært alvorlig og bekymringsfullt at psykisk syke personer isoleres.

Sivilombudsmannen var på et tredagers besøk i Bergen fengsel 2018. Under besøket oppdaget han at flere personer med psykiske lidelser ikke får den helsehjelpen de har behov for, og at psykisk syke isteden plasseres på fengselets restriktive avdeling.

-Spesielt bekymringsverdig er det at en fjerdedel av plasseringen på sikkerhetscelle i 2017 skyldtes at den innsatte skadet seg selv eller at det var en risiko for at den innsatte ville forsøke å begå selvmord, skriver sivilombudsmannen i pressemeldingen.

Sivilombudsmannen peker på lav bemanning og resursmessige forhold som årsak til at personer blir plassert på en sikkerhetscelle. På en sikkerhetscelle har den innsatte begrenset kontakt med andre innsatte.

Regiontillitsvalgt i region Vest, Gjert Tore Gjertsen er ikke overasket over funnene.

-Vi ser meget alvorlig på dette. Uten ressurser til å ivareta innsatte med psykiske lidelser er det utfordrende for ansatte som vil hjelpe de innsatte med psykiske lidelser på best mulig måte sier, Gjertsen.

Gjertsen mener at de ansatte må tenke på sikkerheten først.

-Mangel på ressurser fører til at de ansatte må velge sikkerhet først. Om en innsatt er utagerende og skader seg selv eller andre innsatte, vil isolering i noen tilfeller være den eneste muligheten de ansatte har, sier Gjertsen.

Psykisk syke blir sykere av isolat

Forsker Marius Storvik ved det juridiske fakultet i Tromsø har forsket på bruk av tvangsmidler mot psykisk syke personer. Storvik sier at isolat kan være tillatt av hensyn til sikkerhet, disiplin eller beskyttelsesformål. Det kan eksempelvis være å isolere en person som er suicid og dermed må beskyttes.

-Det som blir problematisk her er at en gjennomfører et tiltak som er skadelig for fangen. Dersom den reelle begrunnelsen for isolatet er ressurshensyn og ikke beskyttelse, taler det for at isolatet kan være umenneskelig behandling, sier Storvik.

Isolat gir isolatskader hos den innsatte, og Storvik er kritisk til praktiseringen.

-Det finnes ingen evidens på at isolat har noen behandlende effekt av selvmordsrisiko eller grunnlidelse. Tvert i mot vet vi at isolat påfører isolasjonsskader. Isolasjonsskader er en fellesbetegnelse for psykiske lidelser som oppstår som følge av isolat, sier Storvik.

Storvik mener nærhet, behandling og omsorg er tiltak som burde bli gjort, det motsatte av isolat.

-I psykisk helsevern iverksettes det to tiltak overfor selvmordstruede. For det første gjøres det en fysisk sikring som skal redusere muligheten for gjennomføring av suicid. For det andre gjennomføres enten kontinuerlig eller hyppig observasjon av kompetent helsepersonell. Det tilbys altså nærhet, behandling og omsorg, det motsatte av isolat, sier Storvik.

-Å bruke isolat som tiltak overfor selvmordstruede er altså det motsatte av anbefalingene. Sivilombudsmannens rapport beskriver at psykisk syke fanger blir påført psykiske skader på grunn av sykdommen. Fengslene påfører altså det motsatte av hva de nasjonale retningslinjene anbefaler. Dette er uholdbart, sier Storvik.

Myndighetene må ta ansvar

Storvik mener forholdene i Bergen minner om saken der innsatt Keenan mot Storbritannia.

-Mark Keenan hadde en kjent psykisk lidelse, og ble plassert på isolat i syv dager mot slutten av fengselsoppholdet. Keenan fikk ikke adekvat medisinsk oppfølgning, og fikk ikke behandling for sin suicidrisiko etter den kunnskapen en hadde. Dette medførte at Mark Keenan tok livet sitt. De etterlatte tok saken helt til menneskerettsdomstolen; som konkluderte med at behandlingen ikke var kompatibel med standarden for behandling av psykisk syke. Følgelig konkluderte domstolen med at EMK artikkel 3, forbudet mot tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling, var krenket, sier Storvik.

Storvik sier rapporten til Sivilombudsmannen peker på at et lignende tilfelle kan skje i Bergen fengsel.

-Her har statens myndigheter et ansvar for å sikre forholdene. Her har myndighetene hatt fire år på seg. Staten kan altså ikke unnskylde seg med at de ikke visste, sier Storvik.

 

Du kan lese pressemeldingen til Sivilombudsmannen her: https://www.sivilombudsmannen.no/aktuelt/sivilombudsmannen-bekymret-for-isolerte-innsatte-ved-bergen-fengsel/

 

Pin It

« »