Medlemsinformasjon om varslinger

18. juni | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

 

Kriminalomsorgens Yrkesforbund ønsker med dette å informere sine medlemmer om vår kjennskap til aktuelle varslinger i Kriminalomsorgen. Formålet med denne informasjonen er å gi våre medlemmer et bilde av de utfordringene som noen av våre kollegaer står i, uten å skape unødvendig støy ved enhetene.

Varsling om mulig kritikkverdige forhold kan være en belastning både for den som varsler, den eller de det varsles om, for virksomheten, kolleger og miljøet på arbeidsplassen. Vi har derfor valgt å gi en generell informasjon om likhetene i de varslingene vi har kjennskap til, uten å nevne enheter. Snakk med din lokale tillitsvalgte hvis du lurer på om din enhet er omfattet av en varsling.


KY er for tiden involvert, enten gjennom medlemsbistand eller som varsler, i flere av varslingene i Kriminalomsorgen. Fellestrekkene for de varslingene vi er involvert i er, kritikkverdig håndtering av økonomi og eller fryktledelse. Det er komplekse saker med for eksempel sammenblanding av statlig og privat økonomi, bruk av statlige kjøretøy til private formål, manglende kontroll med fakturering og generelt mislighold av statens økonomiinstruks. Sakene vil potensielt skade kriminalomsorgens omdømme.

Det er viktig å presisere at en varsling i seg selv ikke betyr at det har skjedd noe ureglementert. En varsling er et spørsmål om en sak har blitt håndtert ureglementert, og skal behandles i tråd med Kriminalomsorgens rutine for varsling som sikrer en uhildet utredning av saken. For å sikre en forsvarlig saksbehandling skal også den det er varslet på gis mulighet for kontradiksjon.

Arbeidsmiljølovens regler om varsling (§§2A-1 til 2A-4) gjelder også i Kriminalomsorgen, samtidig oppfordrer vi alle våre medlemmer til å gjøre seg kjent med «Rutine for varsling om kritikkverdige forhold i kriminalomsorgen» som ligger i KIKS.

Pin It

« »