Mulig omorganisering – nå ut på høring

23. juni | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Utdrag fra høringsbrevet:

Da Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) ble flyttet ut av Justis- og beredskapsdepartementet sommeren 2013, ble det ikke gjennomført en samlet vurdering av kriminalomsorgens organisering. Regjeringen har på denne bakgrunn og den politiske plattformen igangsatt en prosess for å etablere en ny og forenklet organisasjonsmodell for kriminalomsorgen med to nivåer. 

….Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i vedlagte høringsnotat en organisering av kriminalomsorgen med to forvaltningsnivåer uten regioner. KDI anbefaler sentermodellen i sin rapport av 1. desember 2014 (vedlagt). Departementets foreløpige vurdering er at enhetsmodellen best samsvarer med formålet med omorganiseringen.

Departementet ber om høringsinstansenes vurdering av forslaget til organisering av kriminalomsorgen og de foreslåtte lovendringer. Departementet ønsker høringsinstansenes syn på valg av modell. 

Høringsfristen er fredag 25. september 2015.

Kriminalomsorgens Yrkesforbund er en av høringsinstansene. Intern høringsfrist i KY er 1. september for de som ønsker å gi en tilbakemelding til KYs forbundskontor.

Her kan dere lese alle dokumentene i høringen

 

 

Pin It

« »