Nok et tøft år for Kriminalomsorgen?

10. oktober | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

prop-1sForslaget til statsbudsjette for 2017 ble lagt fram forrige uke. Departementet har følgende mål for Kriminalomsorgen for det kommende året; En mer effektiv straffesakskjede og å styrke forebyggingen av kriminalitet

Spørsmålet er da om budsjettet er i tråd med målet. Hva de legger i begrepet effektivt er uklart, men dersom det er økt kapasitet og lav soningskø kan de være på vei mot målet.

Regjeringen opplyser at de foreslår følgende satsninger og tiltak for Kriminalomsorgen i 2017:

  • Nederland – videreføring av leie av fengselskapasitet – 270 mill. kroner.
  • Vedlikehold av fengslene – 50 mill. kroner til videreføring av ekstraordinært vedlikehold.
  • Nytt fengsel i Agder med avdelinger i Mandal og Froland – 50 mill. kroner til prosjektering.
  • Straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK) – 10 mill. kroner til utvidet kapasitet. Dette er beregnet til å dekke 40 plasser. Justis- og beredskapsdepartementet utreder også om EK skal utvides til å gjelde flere målgrupper.
  • Stifinnerenheter for rusbehandling – 12 mill. kroner til etablering av tre nye enheter. En06-30kriminalomsorgenhetene foreslås etablert ved Bjørgvin, Trondheim og Indre Østfold avd. Eidsberg. Det skal samarbeides med egnede behandlingsinstitusjoner.
  • Fengselshelsetjenesten – 10 mill. kroner til styrking av fengselshelsetjenesten.

DUBLERING/ KAPASITETSUTNYTTELSE/ SONINGSPLASSER

Når det gjelder bygging av nye fengselsplasser foreslår regjeringen å bevilge 50 millioner til videre prosjektering av nytt fengsel i Agder. Avdelingene er tenkt i Mandal og Froland, hvorav 5 mill. gis til Justis og beredskapsdepartementet og 45 mill. til Kommunal og moderniseringsdepartementet. Regjeringen ønsker en rasket mulig gjennomføring av prosjekteringen og rask oppstart av bygging.

Det kommer ikke fram at dublering skal avvikles – vi må derfor anta at dette videreføres. Det legges opp til en fortsatt høy kapasitetsutnyttelse for å bidra til å holde soningskøen nede. Departementet tar sikte på å starte arbeidet med en KVU for straffegjennomføringskapasiteten på Vestlandet i 2017.

Det jobbes med å tilrettelegge Kongsvinger avd. G (om lag 20 plasser) til kvinneplasser med høy sikkerhet. De skal ta imot både domssonere og varetektsinnsatte. Det vurderes om avdelingen skal være forbeholdt kvinnelige innsatte med utvisningsvedtak. Plasser som har vært brukt til kvinnelige innsatte i Drammen fengsel skal overføres denne avdelingen på Kongsvinger.

Regjeringen ønsker å inngå flere bilaterale avtaler om soningsoverføring.

BYGNINGSMASSE/ VEDLIKEHOLD

Regjeringen foreslår å videreføre tiltaket med ekstraordinært vedlikehold på 50 mill. kroner i 2017.

OMORGANISERINGEN

Vedrørende omorganiseringen foreslår regjeringen at lokalt nivå etter en eventuell omorganisering skal bestå av 11 generalistenheter og 3 spesialenheter.

STIFINNERN II

Det foreslås å bevilge 26 millioner til prosjekt Stifinner II

KRIMINALOMSORGENS TRANSPORTTJENESTE

Vedrørende Kriminalomsorgens Transporttjeneste kommer det kun fram at evalueringsrapporten er til behandling i departementet.

RADIKALISERING

2 millioner i 2017 til tiltaket om mentorordning for unge innsatte som antas å være i faresonen for å bli radikalisert.

HELSE

Bevilgningen fra 2015 på 10 mill. til Ila for å styrke tilbudet for psykisk syke innsatte er videreført.

Regjeringen foreslår å bevilge 10 mill. kroner til styrking av tilskuddsordningen til vertskommuner for fengsler for å yte helse- og omsorgstjenester i fengsel til personer med rus og psykiske problemer.

ANDRE ØKNINGER

Bevilgningen foreslås økt med 30,8 mill. kroner til å dekke husleie i 2017 for nye avdelinger ved Ullersmo og Eidsberg og 6 mill. til økt husleie ved Ila fengsel.

Videre ligger det inne en økning på 21 mill. som følge av endring i valutakurs etter avtaleinngåelse om leie av fengselsplasser i Nederland.

REDUKSJON
Det foreslås å redusere bevilgningen med 20,4 mill. kroner ifm. avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen. Det foreslås videre å redusere bevilgningen med 1,5 mill. kroner i forbindelse med overgangen til digital post for innbyggere og næringsliv.

Pensjonsutgiftene foreslås overført fra Statens Pensjonskasse til hver enkelt virksomhet. Dette innebærer at bevilgningen økes med 359,3 mill. kroner.

I tillegg til reduksjonen i driftsbudsjettet på 20,4mill, foreslås det også en reduksjon med samme hensikt for arbeidsdriften på 0,4 mill.

Regjeringen forventer reduserte inntekter ved arbeidsdriften i 2017, og har redusert budsjettert inntekt med 2 mill. Samtidig er posten «andre inntekter» økt med 2,7 millioner som følge av en forventning om økte inntekter, samt 0,1 mill kroner i innsparinger med henvisning til avbyråkratisering og effektivisering.

KRUS sin bevilgning foreslås også redusert med 0,9 mill ifm. avbyråkratisering og effektiviseringsreformen. Bevilgningen for 2017 skal dekke uteksaminering av 175 aspiranter.

Statsbudsjettet er bare forslag, og må vedtas av Stortinget før det blir endelig.

Men man kan jo spørre seg; Bidrar forslaget til å styrke forebyggingen av kriminalitet?

Pin It

« »