ORIENTERING – Endringer i arbeidsmiljøloven 1. juli 2015 -OPPDATERT

7. juli | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

1. juni trådte flere lovendringer i arbeidsmiljøloven i kraft. KY har utarbeidet følgende forklaring på lovendringene (utarbeidet av seniorrådgiver i KY, Jahn Thomas Lind):

(Først publisert 2.7.15, oppdateringer i saken pr. 7.7.15 er merket i kursiv)

§ 10-5 første ledd: Arbeidsgivers styringsrett på alminnelig arbeidstid er utvidet fra 9 timer til 10 timer pr. dag og fra 48 timer til 50 timer pr. uke.

Endringen på maksimal daglig arbeidstid vil ikke ha betydning før Hovedtariffavtalen endres. Fellesbestemmelsene § 7 nr. 7 definerer at den maksimale daglige arbeidstid er 9 timer. Ukentlig arbeidstid vil kunne settes til inntil 50 timer fra 1. juli.

Endringen i antall timer ukentlig har kun praktisk betydning i Kriminalomsorgen for de ansatte som ikke er omfattet av Særavtale om arbeidstid.

§ 10-5 andre ledd: Arbeidstiden som kan avtales på virksomhetsnivå (KDI og foreningene sentralt) er utvidet fra 10 timer til 12,5 timer pr. dag. Ukentlig maksimal arbeidstid er uendret på 54 timer.

Denne endringen vil ikke ha betydning før Særavtale om arbeidstid i Kriminalomsorgen endres. Særavtalens § 4 nr. 1 definerer at den maksimale daglige arbeidstid er 10 timer. Den ukentlige maksimale arbeidstid er 54 timer.

Til tross for at Særavtalens § 4 nr. 1 åpner for 54 timers uker ligger det i dag en begrensning på 48 timer for de enheter som har fravik. De enhetene som benytter vakter over 10 timer vil ha mulighet til å benytte uker med 54 timers arbeidsbelastning fra det tidspunktet loven endres. Fra 1. juli vil derfor alle Kriminalomsorgens enheter kunne benytte inntil 54 timers arbeidsuke.

Oppdatering 7.7.15: 

KMD vil komme tilbake til dette med gjennomsnittsberegning i en egen personalmelding. Det at maksimal arbeidstid i loven nå er 12 ½ time, mens den i Hovedtariffavtalen i Staten er 10 timer kompliserer noe. Det er som KMD beskriver slik at Hovedtariffavtalen er en avtale for statsansatte som fraviker lovens bestemmelser. Vi avventer denne personalmeldingen og antar den vil beskrive forholdet til en utvidelse av arbeidstiden utover Hovedtariffavtalens bestemmelser (mellom 10 og 12 ½ timer).

§ 10-6 femte ledd: Grensen for overtidsarbeid ukentlig etter avtale mellom partene i virksomheten er utvidet fra 15 timer til 20 timer.

§ 10-6 sjette ledd: Grensen for overtidsarbeid ukentlig som kan innvilges av Arbeidstilsynet er utvidet fra 20 timer til 25 timer.

§ 10-6 åttende ledd: Det er satt en grense for maksimal ukentlig arbeidstid på 69 timer (avtalt arbeidstid og overtid). Denne grensen har i praksis eksistert i dag, men er nå presisert fordi kombinasjonen av § 10-5 andre ledd og § 10-6 femte ledd kunne gitt inntil 74 timers tjeneste.
Endringene rundt overtidsbestemmelsene har anvendelse fra 1. juli da det ikke eksisterer egne overtidsbestemmelser i Hovedtariffavtalen eller Særavtale om arbeidstid i Kriminalomsorgen.

Oppdatering 7.7.15:

KMD beskriver de faktiske endringene i loven, som ikke begrenses av noen bestemmelser i Hovedtariffavtalen. Vi gjentar at det ikke er anledning til å utvide overtidsgrensene lokalt i Kriminalomsorgen før partene sentralt åpner opp for dette. Loven gir nå adgang til å avtale overtidsarbeid inntil 20 timer i løpet av 7 dager og 45 timer i løpet av 4 uker, men det er fremdeles slik at det ved Kriminalomsorgens enheter ikke kan avtales mer overtid enn 15 timer i løpet av 7 dager og 45 timer i løpet av 4 uker.

aml

§ 10-8 fjerde ledd: Det er åpnet for å arbeide tre søndager på rad mot to i dag.

Endringen gir økt fleksibilitet i forhold til bytter og overtidsarbeid. Endringen har ingen betydning for turnus da det etter fellesbestemmelsene i HTA § 14 nr. 1 ikke er anledning til å planlegge en arbeidsplan med arbeid på to eller tre søndager på rad uten tjenestemannens samtykke. Endringen har ingen betydning for Særavtalekompensasjon knyttet til tredje påfølgende helligdag.

Oppdatering 7.7.15:

KMD har inntatt det standpunkt at endringene i lovens bestemmelser om søndagsarbeid ikke har betydning for statsansatte på grunn av bestemmelsene i Hovedtariffavtalens § 14. Dette er motsatt tolkning av hva vi har lagt til grunn når vi har meddelt at det er anledning til å arbeide tre søndager på rad.

Vi mener KMDs standpunkt er riktig i forhold til arbeidsplaner, men har bedt vår hovedsammenslutning om en avklaring i forhold til overtidsarbeid og eventuelle byttevakter. Vi kommer tilbake til dette når forholdet er avklart.

§ 10-12 åttende ledd fjernes. Dette innebærer at man i praksis kan søke direkte til Arbeidstilsynet ved behov for fravik fra arbeidstidsreglene. Det er ikke pliktig å søke hovedsammenslutningene og departementet om dispensasjon.

Endringen innebærer at de enheter som ønsker å benytte arbeidstid utover 12,5 timer pr. dag og 54 timer pr. uke kan søke Arbeidstilsynet om slik tillatelse. For de enheter som allerede har innvilget fravik ut 2015 vil ikke endringen ha praktisk betydning før 1. januar 2016. For de enheter som ikke har fravik i dag vil endringen ha betydning fra den trer i kraft.

Oppdatering 7.7.15: 

KMD vil i en egen personalmelding komme tilbake til hvilken betydning det har for det statlige tariffområdet at Arbeidstilsynet har fått utvidet myndighet. Det er en av de mest omtalte endringene i loven vi har å gjøre med her. I pressen er denne endringen tidligere beskrevet som en fjerning av veto-retten til fagforeningene når det gjelder utvidet arbeidstid.

I klartekst vil nok denne personalmeldingen omhandle hvordan man skal forholde seg til dispensasjonssøknader rundt arbeidstid (utover 12 ½ timer) når disse ikke skal godkjennes av hovedsammenslutningene.

Les hele kapittel 1o i arbeidsmiljøloven her

PM 2015-5 Endringer i arbeidsmiljøloven

 

Pin It

« »