Overtid og søndagsarbeid

24. september | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

 

KY sendte i dag ut følgende orientering om endringer i arbeidsmiljøloven og forholdet til hovedtariffavtalen om overtid og søndagsarbeid;

klokkeForbundet sentralt er orientert om at det lokalt diskuteres avtaler knyttet til utvidet overtid og antall arbeidede søndager på rad. Avtalene diskuteres med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven (AML). Det er imidlertid bestemmelser i hovedtariffavtalen i staten (HTA) som medfører begrensninger i adgangen til å inngå slike avtaler.

På bakgrunn av de lokale diskusjonene ser vi oss nødt til å gi følgende presisering:

 

Overtidsbestemmelsene (AML § 10-6 fjerde og femte ledd, jf. også HTA §§ 7 og 13)

Arbeidsgiver kan etter AML pålegge den enkelte arbeidstaker inntil 10 timer overtid pr. uke. I tillegg kommer 2 ½ timer som er differansen mellom arbeidstid etter loven og tariffavtalen (40 timer og 37 ½ timer). Totalt har derfor arbeidsgiver mulighet til å beordre inntil 12 ½ timer overtid pr. uke.

Arbeidsgiver kan videre pålegge den enkelte inntil 25 timer overtid pr. fire uker og inntil 200 timer pr. år.

Partene sentralt i Kriminalomsorgen har åpnet for en utvidelse av adgangen til å arbeide overtid. Det er avtalt en utvidelse av adgangen til å arbeide overtid med utgangspunkt i lovteksten før endringene 1. juli i år. Det er derfor anledning til å inngå lokale avtaler om utvidet overtidsarbeid inntil 15 timer pr. uke, 40 timer pr. fire uker og 300 timer pr. år.

Spørsmålet om en utvidelse av adgangen til å arbeide overtid etter de nye grensene i AML med virkning fra 1. juli ble tatt opp i sentralt IDF i Kriminalomsorgsdirektoratet fredag 18. september.

Partene sentralt er enige om å ikke gi adgang til å lage lokale avtaler for å arbeide inntil 20 timer pr. uke og 50 timer pr. fire uker.

På denne bakgrunn gjelder derfor den tidligere adgangen fremdeles (gitt med utgangspunkt i lovens tidligere bestemmelser).

Det presiseres at overtid utover 10 timer (i praksis 12 ½ timer pr. uke), 25 timer pr. fire uker og 200 timer pr. år kun skal skje med den enkelte arbeidstakers samtykke.

 

Samlet arbeidstid pr. døgn (AML § 10-6 åttende ledd)

Det er ikke foretatt noen endring i lovens bestemmelser rundt samlet arbeidstid pr. døgn. Det er mulighet for å arbeide inntil 16 timer pr. dag ved overtidstjeneste. Partene sentralt har delegert myndigheten til å inngå slike avtaler lokalt.

Den enkelte tjenestemann kan imidlertid ikke pålegges tjeneste utover 13 timer samlet arbeidstid pr. døgn. Alt arbeid mellom 13 og 16 timer forutsetter derfor samtykke.

 

Søndagsarbeid (AML § 10-8 fjerde ledd og HTA § 14 nr. 1)

Arbeidsmiljøloven åpner fra 1. juli opp for å arbeide inntil tre søndager på rad. Det finnes imidlertid en bestemmelse i HTA § 14 nr. 1 som regulerer adgangen til søndagsarbeid i staten.

Vi har vært i kontakt med arbeidsgiverpolitisk avdeling (APA) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og vår egen hovedsammenslutning YS Stat. Begge parter bekrefter at bestemmelsen begrenser adgangen til å inngå avtale om søndagsarbeid.

Det er med bakgrunn i hovedtariffavtalen derfor ikke anledning til inngå avtale om arbeid på mer enn to søndager på rad selv om arbeidsmiljøloven åpner opp for dette.

Det er fortsatt mulig å inngå avtale om arbeid to søndager på rad med den enkelte tjenestemann, slik Kriminalomsorgen har praktisert i en årrekke.

 

For ytterligere informasjon kan forbundskontoret kontaktes.

 

 

 

Pin It

« »