Partene i Kriminalomsorgen har inngått en egen avtale om vilkår dersom ansatte får endret tjenestested som følge av den pågående pandemien

Avtale om vilkår for ansatte ved midlertidig endret tjenestested som følge koronapandemien

Avtalen innebærer at ansatte sikres kompensasjon dersom arbeidsstedet må endres.

Det er straffegjennomføringsloven som regulerer endring av tjenestested på grunn av endrede behov for kapasitet.

Hjemmelen i straffegjennomføringsloven § 8 annet ledd er historisk forankret.

Den tidligere fengselsloven § 6 sjette ledd hadde en tilsvarende bestemmelse om varig eller midlertidig forflytning «…når tjenestens tarv tilsier det.»

Bestemmelsen er inkludert i gjeldende straffegjennomføringslov for å sikre bemanningen av Kriminalomsorgens enheter, jf. ordlyden «…dersom hensynet til tjenesten tilsier det.»

I utgangspunktet skal en endring av tjenestested besluttes etter samtykke fra den enkelte ansatte, men arbeidsgiver kan i ytterste konsekvens beordre ansatte til et annet tjenestested.

Avtalen gjelder kun endringer i tjenestested som følge av pandemien og kan ikke benyttes som generelt hjemmelsgrunnlag for endring av tjenestested.

Spørsmål om avtalen og bruken av den kan rettes til forbundskontoret v/seniorrådgiver Thomas Lind.