Pressemelding: forslag til statsbudsjettet 2022

Regjeringen har i dag lagt fram forslag til statsbudsjettet for 2022

Forslaget er dessverre som forventet fra sittende regjering. Et dårlig budsjett for Kriminalomsorgen, i år igjen uttaler KYs nestleder Sven Erik Rath.

Under punkt 1.4 hovedsatsinger for 2022 i justissektoren er ikke en gang Kriminalomsorgen nevnt, mens det spesifikt er en generell økning av bemanningen i Politiet.

«Kriminalomsorgen skal sørge for at straffedømte som domstolen idømmer til straff, gjennomfører straff, og de skal stille varetekts plasser til disposisjon for politiet. God straffegjennomføring krever både rett sammensatt kapasitet og et godt og rehabiliterende innholdsarbeid. Mengden med oppgaver som kommer til Kriminalomsorgen er avhengig av aktivitetene og prioriteringene til politiet, påtalemakten og domstolene. Flere oppklarte saker hos politiet og raskare behandling hos påtalemakten og domstolene vil gi større behov for kapasitet hos kriminalomsorgen. Godt rehabiliterings- og tilbakeføringsarbeid, effektiv forebyggende innsats og mer bruk av administrative sanksjoner vil derimot bidra til å redusere behovet for kapasitet i kriminalomsorgen».

KY kan ikke se hvordan Kriminalomsorgen skal ivareta oppgavene som kommer når aktivitetene og prioriteringene til politiet, påtalemakten og domstolene øker.  Slik vi ser det er tidligere bevilgede midler til isolasjonsproblematikken/aktivitetsteamet kuttet. Dette budsjettforslaget gir ikke rom for økning i bemanningen slik vi er bedt om, og regjeringen ser ikke straffesakskjeden i sin helhet.

Kriminalomsorgsdirektoratet har trukket fram økte bevilgninger og reduksjoner

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 har noen plusser og noen minuser for kriminalomsorgen. ABE-kuttene videreføres med ca. 25 millioner.

Det foreslår å øke bevilgningene med:

– 5 mill. kroner til ungdomsteam i kriminalomsorgen
– 5 mill. kroner til helårseffekt av nasjonalt ressursteam for kvinner ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt
– 4 mill. kroner fra Helse- og omsorgsdepartementets budsjett (kap. 734, post 21) i tilknytning til at BASIS-prosjektet går over i ordinær drift
– 3,7 mill. kroner for tilbakeføring av foreløpig innsparing som følge av endret tidspunkt for opptak til KRUS
– 10,5 mill. kroner som følge av at forventet pensjonspremie til Statens pensjonskasse, inklusive arbeidsgiveravgift av dette, økes tilsvarende. 

Det foreslås å redusere bevilgningene med:

– 44 mill. kroner fordi husleie ved nye Agder fengsel blir lavere enn tidligere beregnet. 
– 7 mill. kroner til aktivisering og isolasjonsforebyggende tiltak for sårbare innsette, foreløpige tiltak i 2021.
– 5 mill. kroner til prosjektering av nytt Oslo fengsel
– 2,5 mill. kroner pga. reduserte reiseutgifter som følge av pandemien

Dette budsjettet er ikke tilstrekkelig for å kunne ivareta samfunnsoppdraget på en god måte. Kriminalomsorgen har behov for en reel økning når budsjettet skal behandles i Stortinget. Etter uttalelser i opposisjonen og partiprogrammene til påtroppende regjeringspartier har vi et berettiget håp om at Kriminalomsorgen tildeles mer midler enn det som ligger i dette forslaget, sier forbundsleder Tor Erik Larsen i en kommentar.