Psykisk syke straffes mer på grunn av sykdommen

26. februar | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

-Mer enn 90% av selvmord skjer av mennesker med psykiske lidelser, sier forsker Marius Storvik. Fengslene er ikke tilpasset personer med psykiske lidelser. Når de ikke får nødvendig helsehjelp, blir straffen i fengselet desto strengere.

VG avslørte hvordan psykisk syke pasienter ikke blir ivaretatt på helseinstitusjoner og utsatt for ulovlig tvang. Også kriminalomsorgen har problemer med å ivareta psykisk syke innsatte. Europarådets torturforebyggingskomité la frem en rapport der de er kritisk til bruk av isolasjon i norske fengsler. Komiteen var spesielt skeptisk til bruk av isolasjon ovenfor personer med store psykiske helseutfordringer.

Hvem har ansvaret?

Helse- og omsorgsdepartementet har ansvar for at psykisk syke innsatte skal få helsehjelp, og Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for kriminalomsorgen og straffegjennomføringen. Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen sier at psykisk syke i mange år har falt mellom to stoler – mellom helse og justis.

-(..). Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet jobber sammen for å bedre tilbudet, og regjeringen har gjort flere grep de siste årene. Men det er behov for ytterligere tiltak, derfor sier vi i Granavolden-plattformen at vi skal styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern i kriminalomsorgen, sier Erlandsen.

1 av omlag 60 fengsler prioriteres

Erlandsen sier det er et ressursteam ved Ila fengsel som skal forbygge og hindre langvarig isolasjon. Justisminister Tor Mikkel Wara sier det i budsjettet for 2019 er bevilget ytterligere midler til en nasjonal forsterket fellesskapsavdeling ved Ila fengsel. Ved å gi midler til Ila fengsel viser både Helseministeren og Justisministeren at de bryr seg om syke innsatte. Ingen vil at psykisk syke personer skal komme i fengsel, bli isolert og komme ut igjen enda sykere. Kriminalomsorgen har som oppgave å sørge for at innsatte gjennomfører idømt straff samt å legge forholdene til rette slik at de etter endt soning kan vende tilbake til samfunnet som lovlydige borgere. Om kriminalomsorgen bidrar til å forverre helsen til innsatte ved å bruke isolasjon, fører det til at de isteden kommer ut i samfunnet enda sykere. Ved en slik strategi vil ikke soningen ha en verdi for verken den innsatte eller samfunnet.

 Innsatte får en tilleggsstraff

Derfor bør de omlag 60 andre fengslene i Norge også få midler til å ivareta innsatte og gi de den helsehjelpen de har rett på. Ved økt bemanning av fengselsansatte og helsepersonell kan de innsatte få tilbud om samtale, tilstedeværelse og oppfølging, i stedet for isolasjon. Redusert bemanning og mangel på helsehjelp medfører at innsatte får en tilleggsstraff.

Sivilombudsmannen kjemper for at de innsatte skal få helsehjelp.

-(..). Vi har under våre besøk sett at det er mange innsatte med psykiske lidelser som ikke får den behandlingen de har behov for. Dette er et problem ikke bare ved Ila, men i de fleste større fengslene i Norge, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

For å hjelpe den sårbare gruppen bør regjeringen prioritere forsterkede avdelinger med økt bemanning, riktig kompetanse og modernisere helsehjelpen i fengslene. Sivilombudsmannen har gjentatte ganger varsler om problemet med psykisk syke innsatte som blir isolert. Helse og Justis har erkjent at det er et problem når de gir midler til Ila fengsel. Hva skal til for at helse og justis går sammen og gir alle et tilbud om helsehjelp?

Helsehjelp må bli gitt før skaden har skjedd. Når dommen er ferdig sonet vil den enda sykere innsatte slippes ut i samfunnet uavhengig om han er frisk eller ikke.

Kilder:

Åsebø, S. og Norman, M-G. (2016). Pasienter bindes fast ulovlig.  https://www.vg.no/spesial/2016/tvangsprotokollene/1-bindes-fast-ulovlig/

 Sivilombudsmannen. (2019). Torturforebyggingskomité med ny rapport fra besøk til Norge. https://www.sivilombudsmannen.no/aktuelt/torturforebyggingskomite-med-ny-rapport-fra-besok-til-norge/

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen.

Justisminister Tor Mikkel Wara.

Jurist og førsteamanuensis Marius Storvik.

 

Pin It

« »