Revidert nasjonalbudsjett – Om Kriminalomsorgen

11. mai | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

revidertRevidert nasjonalbudsjett ble lagt fram i dag. For Kriminalomsorgen er teksten følgende: 

(Dokumentet finner dere her)

“Kap. 430 Kriminalomsorgen

Post 01 Driftsutgifter I Revidert nasjonalbudsjett styrker Regjeringen innsatsen for arbeid, aktivitet og omstilling i de områdene og næringene som er sterkest berørt av lavere oljepris. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til prosjektering av nytt fengsel i Agder.

I Meld. St. 12 (2014–2015) Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen beskrives behovet for straffegjennomføringskapasitet i årene som kommer. Det er primært behov for lukkede fengselsplasser, og det samlede behovet er beregnet til 500 nye plasser innen 2020. Det foreslås å øke bevilgingen på posten med 10 mill. kroner til prosjektering av nytt fengsel i Agder. Prosjekteringen legger til grunn at fengselet etableres som et ordinært byggeprosjekt med utgangspunkt i standard byggemetode for nye fengselsbygg (Modell 2015) med 96 plasser. Denne strategien bidrar til raskest mulig gjennomføring. Antall plasser ved fengslet vil utredes nærmere som del av prosjekteringen. Fengselet skal etableres i Mandal.”

 

Det står videre; 

Opptrappingsplan for kriminalomsorgen

Regjeringen viser til anmodningsvedtak nr. 604 (2014–2015): «Stortinget ber regjeringen fremme en sak for Stortinget med en opptrappingsplan for kriminalomsorgen innen våren 2016. Denne opptrappingsplanen må inneholde en konkret og realistisk plan for utbygging av norsk fengselskapasitet, samt utfasing av eldre og ufunksjonelle fengselsbygg, slik at dagens kapasitetsutfordringer løses i overensstemmelse med utfordringene skissert i Meld. St. 12 (2014–2015), tilsvarende minimum netto 500 nye plasser, innen utgangen av 2020.»

Regjeringens mål er å bygge ut og videreutvikle kriminalomsorgens kapasitet for å sørge for god og effektiv straffegjennomføring. Regjeringen baserer sin politikk på langsiktig og helhetlig planlegging, samtidig som det iverksettes tiltak med rask effekt. Dette skal bidra til å sørge for en effektiv straffesakskjede med tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet for gjennomføring av straff og varetekt.

Planlegging og endringer av kriminalomsorgens kapasitet skal være basert på gitte prinsipper og kriterier. Prognoser for kapasitet for straffegjennomføring og varetekt, balanse mellom ulike straffegjennomføringsformer og sikkerhetsnivåer, samt utnyttelse av kriminalomsorgens ressurser skal alltid vurderes. Videre skal faglig innhold som knytter seg til tilbakeføring til samfunnet etter endt straff og aktivisering av domfelte, samt forhold for tilsatte, tillegges vekt.

Kortsiktige og langsiktige behovsprognoser

En langvarig underdekning av fengselsplasser medførte at det var en soningskø på over 1 200 dommer da regjeringen tok over. Det var også et høyt antall personer i politiarrest som ikke ble overført til varetekt i fengsel innen fristen på 48 timer. Justis- og beredskapsdepartementet la i Meld. St. 12 (2014–2015) Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen fram prognoser som viste et langsiktig behov for økt kapasitet, tilsvarende 1 000 nye plasser innen 2040, og at 550 av disse må etableres innen 2020. Det er størst behov for plasser med høy sikkerhet på Østlandet, i Agderfylkene og på Vestlandet.

Det er behov for vedlikehold ved flere av fengslene. Dette er dokumentert gjennom tilstandsanalyser utført av Statsbygg. 45 pst. av bygningsmassen er ifølge Statsbygg i teknisk dårlig stand, i tillegg til at den er lite tilpasningsdyktig til en framtidsrettet kriminalomsorg. Basert på tilstandsanalysen må om lag 1 000 fengselsplasser erstattes. Hele eller deler av fengsler må også stenges i perioder for at det kan utføres nødvendig vedlikehold. En betydelig andel av vedlikeholdsbehovet er knyttet til store eller alvorlige avvik ved Oslo fengsel og Ullersmo fengsel.

God balanse mellom straffegjennomføringsformer og sikkerhetsnivåer

Det må være god balanse mellom straffegjennomføring i fengsel og i samfunnet. Det må også være riktig fordeling mellom fengselsplasser med høy og lav sikkerhet. Om lag 65 pst. av plassene er plasser med høyt sikkerhetsnivå, og det er behov for flere plasser med høyt sikkerhetsnivå. En evaluering av straffegjennomføring med elektronisk kontroll dokumenterer gode effekter på tilbakefall, og er dermed godt egnet som alternativ for straffegjennomføring for enkelte målgrupper. Det er også et mulig alternativ til fengselsplasser med lavere sikkerhet.

Hensiktsmessig og effektiv struktur

Regjeringen vil redusere utgiftene til ledelse og administrasjon, og sørge for at mest mulig av ressursene går til tjenesteproduksjon. Regjeringen viser for øvrig til at det er lagt fram forslag til ny organisasjonsstruktur i Prop. 105 L (2015–2016) Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen m.m.) Kriminalomsorgen på lokalt nivå består av 40 fengsler med i overkant av 4 100 fengselsplasser. Fengselsstrukturen består av mange små og geografisk spredte enheter. De 40 fengslene er lokalisert på nærmere 60 steder. Nye fengsler må være større, og flere av dagens enheter må erstattes med færre og større enheter. Videre må fengsler lokaliseres der det er behov. Kriminalomsorgen har utarbeidet standardløsninger for å redusere utgiftene til investeringer og drift. Dette er tatt i bruk ved pågående utbygginger ved Ullersmo fengsel, og Indre Østfold fengsel, Eidsberg avdeling. Det vil bidra til bedre samlet utnyttelse av kriminalomsorgens ressurser.

Iverksatte tiltak

For å løse det akutte behovet for plasser inngikk Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 en midlertidig avtale om leie av 242 fengselsplasser i Nederland. Det er bevilget midler til å øke kapasiteten i norske fengsler med 65 plasser med høy sikkerhet gjennom utvidelser ved Oslo, Bodø, Bergen, Hustad og Kongsvinger fengsler, samt en ungdomsenhet på Eidsvoll med fire plasser. Flere innsatte er overført til straffegjennomføring i behandlingsinstitusjon. Bevilgningen til formålet er økt og i 2015 tilsvarte bruk av denne soningen om lag 51 000 fengselsdøgn eller 140 plasser. Regjeringen har også lagt til rette for at flere utenlandske innsatte soner straffen i hjemlandet. Summen av alle tiltakene har bidratt til at soningskøen i regjeringsperioden er halvert og antall oversittere i politiarrest er redusert.

Vurdering av nye tiltak

For å dekke det langsiktige behovet på Østlandet er det gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) for straffegjennomføringskapasitet for fylkene Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland. KVUen er til kvalitetssikring.

I statsbudsjettet for 2016 ble det bevilget midler til å øke kapasiteten ved Indre Østfold fengsel, Eidsberg avdeling og Ullersmo fengsel, til erstatning for Oslo fengsel, avd. A som må stenges. Det ble også bevilget 115 mill. kroner til ekstraordinært vedlikehold. Vedlikeholdstiltak ved fengslene Åna, Bergen, Ullersmo, Oslo avd. B, Ila og Trondheim prioriteres.

Regjeringen vurderer ytterligere kapasitetsutvidelser på Østlandet. Basert på tidligere nevnte prinsipper vurderes utvidelser ved Ullersmo fengsel, Halden fengsel og Skien fengsel som mest aktuelle. Det er også fortsatt et behov for å opprettholde kapasitet i Oslo, og Regjeringen vil vurdere nye tiltak ved Oslo fengsel. Utbygging av Vestoppland fengsel, avd. Valdres, jf. merknad i Innst. 305 S (2014–2015), prioriteres ikke nå.

En konseptvalgutredning for Vestlandet er prioritert. Det er dokumentert behov for flere fengselsplasser på Vestlandet i Bergensområdet, og utvidelser i tilknytning til eksisterende fengsler i Bergen anses i den anledning som mest aktuelt. Videre kan det være aktuelt med utbygging ved Åna fengsel. Nye fengsler i Haugesund og Ålesund, og utbygging av Vik fengsel, jf. anmodningsvedtak 104 (2015–2016), vil vurderes som del av en KVU for straffegjennomføringskapasitet på Vestlandet.

Regjeringen prioriterer ikke planlegging og utbygginger av kapasitet i Nord- og Midt-Norge nå. Det kan imidlertid bli nødvendig med rehabilitering og utbygginger ved Trondheim fengsel pga. det betydelige vedlikeholdsbehovet ved fengselet og behovet for fengselsplasser med høyt sikkerhetsnivå.

Det er gjennomført en kvalitetssikret KVU for Agderfylkene. Den dokumenterer et behov for ny kapasitet i disse fylkene. Regjeringen prioriterer nytt fengsel i Agder, og fremmer derfor forslag om 10 mill. kroner til prosjektering av et nytt fengsel, jf. omtale under kap. 430, post 01. Utbygging av Arendal fengsel, Evje avdeling prioriteres ikke nå fordi det først og fremst er behov for plasser med høy sikkerhet.

Regjeringen vil vurdere midlertidige og permanente nedstengninger av fengsler og fengselsplasser, bl.a. i forbindelse med etablering av ny straffegjennomføringskapasitet. Regjeringen vil gjennomgå om det er en hensiktsmessig fordeling av fengselsplasser med lavere sikkerhet og bruk av straffegjennomføringsformer i samfunnet, bl.a. straffegjennomføring med EK og overføring til soning ved behandlingsinstitusjon etter strgjfl. § 12. Regjeringen vil fortløpende vurdere tiltak og endre fordelingen ved ubalanse. Det er et mål å øke antall soningsoverføringer av utenlandske innsatte til soning i hjemlandet.

 

Justisdepartementet har lagt ut følgende pressemelding:

Nytt fengsel i Agder

Pin It

« »