Samboerkontrakt – hvorfor, hvem, hva, når og hvordan?

Trenger du hjelp med å inngå en samboerkontrakt, eller annen privatjuridisk bistand?

Samboere lever i et livsfellesskap som gjør at det ikke alltid faller naturlig å tenke over hvem som eier hvilke eiendeler. Når samboerforholdet opphører kan det oppstå spørsmål om hvordan eiendelene som under livsfellesskapet har fremstått som «felles» nå skal deles. Advokatfirmaet Norman & Co har god erfaring med å bistå samboere som ønsker å inngå samboerkontrakt. Vi vil her gi deg et kort svar på spørsmålene hvorfor, hvem, hva, når og hvordan i forbindelse med samboerkontrakt.

Hvorfor inngå samboerkontrakt?

I motsetning til ekteskap finnes det ingen lov som direkte regulerer formuesforholdet i samboerskap. Det er derfor ikke alltid et klart svar på hvordan det økonomiske forholdet både under samboerskapet og ved et senere brudd skal reguleres. Dette kan være en spire til konflikt.

Hvis ikke annet er avtalt i en samboerkontrakt er hovedregelen at hver samboer beholder sine eiendeler og sin gjeld. Under samlivet kan en fellesskapstanke gjøre at de fleste eiendeler, spesielt de av større verdi som bolig, fritidseiendom og kjøretøy, oppleves som «felles». Det kan ved et senere brudd derfor bli vanskelig for samboerne å bli enige om eiendomsretten til eiendelene.

Eiendomsretten til eiendeler bestemmes ut fra de reelle, og ikke de formelle eierforholdene. I utgangspunktet er det den samboeren som inngår avtale om erverv av en eiendel som blir eieren. Likevel kan den andre samboeren også være eier ved at dette er avtalt mellom samboerne eller at samboeren har bidratt til den andres erverv på en slik måte at bidraget har stiftet en medeiendomsrett. Hva som er registrert om eiendomsretten i offentlige registre slik som grunnboka er ikke avgjørende for de reelle eierforholdene. Likevel kan formelt eierskap være et blant flere momenter i vurderingen.

Når samboere lever ut fra en fellesskapstanke kan det bli vanskelig å bestemme hvem som faktisk har bidratt til ervervet av eiendelene. Vil betaling av samboernes felles løpende utgifter som mat, klær og fritidsaktiviteter bidra til den andre samboerens kjøp av hytta? Eller har en samboers oppusning av boligen til den andre samboeren bidratt til dennes erverv av verdistigning på boligen?

Slike spørsmål gjør at det kan oppstå tvister som er vanskelig å løse fordi reglene som regulerer samboerforhold ikke alltid gir et klart svar. En tydelig samboerkontrakt vil redusere risikoen for konflikter og bidra til at det økonomiske forholdet blir mer forutberegnelig.

Hvem inngår samboerkontrakt?

Alle samboere kan velge å inngå en samboerkontrakt. Fordi samboerkontrakter kan regulere alle sider ved samboerskapet kan en samboerkontrakt være nødvendig for mange ulikeartede samboerforhold.

Samboerkontrakter er likevel særlig aktuelt for samboere som eier eiendeler sammen, har tatt opp felles lån, har en viss grad av sammenblandet økonomi og/eller har barn. Samboere som eier alle eiendeler hver for seg, har separate lån, ikke sammenblandet økonomi og/eller ingen barn har ofte ikke et like stort behov for en samboerkontrakt. Likevel kan det også i slike tilfeller være smart å inngå en samboerkontrakt for å bevisstgjøre forholdene.

Hva reguleres i samboerkontrakt?

En samboerkontrakt er som en hvilken som helst annen avtale. Samboerne står derfor fritt til å avtale hva de måtte ønske i kontrakten. En samboerkontrakt kan derfor regulere alle sider ved samboerskapet. Likevel er det enkelte sider ved samboerskapet vi anbefaler at blir regulert i samboerkontrakten.

Samboerkontrakten bør inneholde bestemmelser om hvem som eier de ulike eiendelene. Hvis samboerne eier eiendeler sammen bør samboerkontrakten bestemme hvor store andeler som eies av hver samboer. Videre bør det også fremgå hvordan eiendelene skal deles ved samboerforholdets opphør.

Samboerkontrakten bør videre si noe om hvilken gjeld hver samboer er ansvarlig for. Dersom samboerne er sammen ansvarlig for gjeld bør kontrakten si noe om det interne gjeldsansvaret mellom samboerne. Gjeldsansvaret ved samboerforholdets opphør bør også reguleres i kontrakten.

Under samboerskapet vil samboerne ha løpende utgifter slik som for eksempel renter og avdrag på lån, alminnelige forbruksutgifter som kjøp av mat og klær og utgifter til fritidsaktiviteter. I samboerkontrakten kan det bestemmes hvordan de løpende utgiftene skal dekkes mellom samboerne.  

Det er viktig at samboerne er oppmerksomme på at en samboerkontrakt alltid må tilpasses det konkrete samboerforholdet. Samboerkontrakter vil derfor kunne ha varierende innhold.

Når inngås samboerkontrakt?

En samboerkontrakt kan inngås på ethvert tidspunkt av samboerskapet. Kontrakten kan også inngås i forkant av et samboerskap.

Samboerne kan inngå en avtale om hvordan delingen av samboernes eiendeler skal skje på tidspunktet samboerforholdet opphører. Konfliktnivået på dette tidspunktet gjør det likevel ofte vanskelig å bli enige. Derfor bør samboerkontrakter som regulerer oppgjøret ved samboerforholdets opphør inngås mens forholdet mellom samboerne fremdeles er godt. Det vil gi det beste grunnlaget for en mest mulig rettferdig og rimelig kontrakt.

Underveis i et samboerforhold kan flere eiendeler erverves, gjeld kan opptas og andre forutsetninger kan endre seg. Det er derfor viktig at samboerne har et bevisst forhold til hva som er avtalt i samboerkontrakten, og oppdaterer den jevnlig. Likevel bør kontrakten ikke bli for omstendig og detaljert slik at den hele tiden må endres.

Hvordan inngås samboerkontrakt?

Det gjelder ingen krav til form eller innhold for samboerkontrakter. Likevel bør kontrakten inngås skriftlig slik at det er mulig for samboerne å dokumentere hva som er avtalt mellom dem.

Det kan i noen tilfeller være vanskelig å forstå hva samboerne egentlig har avtalt i samboerkontrakten. Det er viktig at kontrakten derfor er tydelig og konkret, i tillegg til at samboerne forstår de rettslige virkningene av de ulike reguleringene i kontrakten.

Som medlem i Kriminalomsorgens Yrkesforbund får du 5 timer årlig gratis juridisk bistand med Advokatfirmaet Norman & Co. Du kan få råd og bistand innen f.eks. familie- og arverett, kjøpsrett, kontraktsrett, fast eiendom m.m. Du finner mer informasjon om avtalen ved å logge deg inn på medlemssidene

Kjetil Drolsum Sandnes
E-post: kjetil@normanco.no
Telefon: (+47) 22 12 11 95
Mobil: (+47) 404 93 141