KY mener

 

VERDIGRUNNLAG

Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) er en partipolitisk uavhengig organisasjon for tilsatte i Kriminalomsorgen som har som hovedmål å ivareta medlemmenes økonomiske, faglige og arbeidsmiljømessige interesser.

KY er en demokratisk organisasjon som alltid har medlemmet i fokus. Beslutninger skal ha bredest mulig forankring i organisasjonen. God kommunikasjon og kort vei mellom leddene i organisasjonen er viktig. Flest mulige beslutninger skal fattes nærmest mulig den beslutningen angår.

KY skal drive påvirkning og fremme sine synspunkter og meninger i alle fora, blant annet ved å møte politikere, svare på høringer og være synlige i media. KY skal også samarbeide med alle som har felles interesser. KY vil søke samarbeid med nordiske fagorganisasjoner og videreføre samarbeidet med europeiske fagorganisasjoner.

KY skal opptre profesjonelt, både når det gjelder verving, møter med arbeidsgiver, i media og andre arenaer.

KY skal være det foretrukne forbundet for alle tilsatte i Kriminalomsorgen.


1.    EGEN ORGANISASJON

KY skal ha gode tillitsvalgte på alle nivåer. Det skal holdes kurs, seminar, møter etc. for å styrke den enkeltes kompetanse. I tillegg skal KY støtte og følge opp lokalforeningene og regionalt nivå slik at de blir best mulig i stand til å løse sine oppgaver. Tilsatte i KY skal til enhver tid søkes å være tilgjengelig slik at tillitsvalgte og enkeltmedlemmer kan få en rask og effektiv behandling av sine saker. Det skal være tette bånd og god kommunikasjon mellom alle ledd i organisasjonen og ”kort vei” mellom det enkelte medlem og forbundsledelsen.

KY skal til enhver tid ha ansatte ved forbundskontoret som er faglig dyktige og skal til enhver tid ha den kompetanse som ansees hensiktsmessig for organisasjonen. I saker der KY har behov for ytterligere råd/bistand skal dette innhentes.

KY ønsker en solid og stor nok medlemsmasse for å kunne sikre sine medlemmer best mulig hjelp og støtte. Det vil si at KY ønsker å være i en konstant medlemsøkning og har som mål å være representert ved alle enheter i Kriminalomsorgen. Verving av nye medlemmer skal foregå kontinuerlig og skje på et saklig og faktabasert grunnlag. Det skal foregå innenfor etiske rammer og prinsippet om organisasjonsfrihet skal respekteres.

KY på alle nivåer skal være den foretrukne organisasjonen i alle mediesaker.

 

2.    HOVEDSAMMENSLUTNING

KY skal sørge for medlemskap i den hovedsammenslutning som ivaretar organisasjonens interesser best og være en aktiv bidragsyter i hovedsammenslutningen.

KY skal arbeide for at hovedsammenslutningen ivaretar medlemmenes lønnsutvikling i tråd med våre overordnede mål for lønnspolitikken.

Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) er direkte tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Sektor Stat (YS-S) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Sektor Stat (YS-S) er en hovedsammenslutning av organisasjoner for ansatte i staten. YS-S skal være en demokratisk og fleksibel hovedsammenslutning hvor de tilsluttede organisasjoner opptrer som aktive deltakere i utrednings- og beslutningsprosessene.

YS-S bygger på prinsippet om organisasjonenes frie råderett over særkrav overfor egen virksomhet. YS er partipolitisk uavhengige.

 

3.    MEDBESTEMMELSE

KY vil jobbe for at det utvikles et godt partsamarbeid med felles forståelse av lover, regler og avtaler. Den enkelte tilsatte skal ha størst mulig innflytelse på egen arbeidssituasjon, blant annet gjennom sin tillitsvalgte.

KY skal være en pådriver for at Hovedavtalen, spesielt § 1, blir etterlevd slik at partsamarbeidet blir best mulig. KY skal også være en forkjemper for at alle avtaler, lover og regler blir fulgt. Det være seg AML, HTA, HA, IA, særavtaler og andre relevante lover og avtaler. På områder der avtaler/ instrukser mangler skal det jobbes aktivt for å få dette på plass.

 

4.    LØNNSPOLITIKK

KY skal arbeide for at ansatte i Kriminalomsorgen skal ha en minst like god lønnsutvikling som andre grupper i staten og at lønnsnivået i staten utvikler seg minst like godt som i samfunnet ellers. Dette gjelder både gjennomgående og etatsspesifikke stillinger. Dette skal søkes nådd gjennom forhandlinger på Hovedsammenslutningsnivå og i lokale forhandlinger.

KY skal arbeide for en bevisstgjøring at tillegg for ubekvem arbeidstid ikke blir sett på som en del av grunnlønnen.

KY vil spesifisere sine lønnspolitiske målsetninger i et eget tariffpolitisk dokument som skal revideres årlig av forbundsstyret. Dokumentet omhandler både tariff og pensjon, samt andre elementer som er til forhandling etter HTA.

 

5.    PERSONALPOLITIKK

KY vil arbeide for at bemanningen i Kriminalomsorgen samsvarer med oppgavene som skal gjøres, samt at den ivaretar sikkerheten for innsatte, tilsatte og samfunnet.  Det skal være disse hensynene som styrer bemanningen, og ikke økonomi. KY vil arbeide for at det kun er i sommerferieperioden fengslene bruker ekstrabetjenter uten fengselsfaglig kompetanse.

Personalsaker bør løses på lavest mulig nivå og på best mulig måte. Dersom saken ikke blir løst vil KY føre saken gjennom de instanser som er hensiktsmessig. KY vil arbeide for, og påse at arbeidsgiver oppfyller sine plikter i alle tilsettingsforhold.

KY skal være aktive bidragsytere for å fremme et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing og trakassering. KY vil at alle arbeidsplasser skal være slik utformet og bemannet at faren for vold og trusler blir redusert, samt at alle vold- og trusselhendelser blir politianmeldt.

KY skal være en aktiv part i å oppfylle intensjonen med avtalen om et inkluderende arbeidsliv og arbeide aktivt for likestilling, og skal aktivt motarbeide forskjellbehandling basert på etnisitet, kjønn, religion, alder, funksjonshemning og seksuell legning.

KY vil arbeide for at det gis rom for fleksible arbeidstidsordninger individuelt tilpasset den enkeltes livssituasjon.

 

6.    HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

KY skal aktivt samarbeide med vernetjenesten på alle nivåer og prioritere arbeidet med utvikling og gjennomføring av HMS-arbeid, herunder gode risikovurderinger. Avviksrapportering og behandling av disse må brukes aktivt for å bedre tilsattes arbeidsmiljø.

Det må være tilstrekkelig med godkjent verneutstyr tilgjengelig, og opplæring i bruk av tvangsmidler og annet verneutstyr må bli gitt.

KY vil at hensiktsmessig arbeidsklær, uniform og annet utstyr til bruk i tjenesten er tilgjengelig, og uten kostnad for de tilsatte, samt er av en slik funksjonalitet og utseende at det fremmer yrkesstolthet.

 

7.    UTDANNING

KY vil arbeide for at det utvikles en egen bachelor- og mastergrad i Kriminalomsorgsfaget. All utdanning og etterutdanning på KRUS bør gi studiepoeng, samt kvalifisere til jobb både i fengsel og friomsorg.

KY mener det er viktig at ledere på alle nivå i Kriminalomsorgen tilbys kurs og etterutdanning både i faglige og administrative tema. De som ønsker å bli ledere bør få mulighet til å ta lederutdanning, samt at Kriminalomsorgen må tilby et kvalifiserende program for lederrekruttering.

Utdanning og kurs som tilbys tilsatte må være oppdatert i forhold til samfunnsutviklingen. Språk, kulturforståelse og sikkerhet er noen av elementene i dette. KY mener at det skal være behovet for kompetanse som avgjør hvorvidt man skal få kurs/etterutdanning.

 

8.    KRIMINALOMSORGEN OG STRAFFEGJENNOMSFØRING

Hensynet til sikkerheten, både statisk, dynamisk og organisatorisk skal alltid ligge til grunn for Kriminalomsorgens arbeid. All bygningsmasse må være tilpasset dagens behov. Utstyr skal være moderne, fullt funksjonelt og både ivareta hensikt og sikkerhet.

Innholdsarbeidet i Kriminalomsorgen er viktig. KY skal arbeide for at Kriminalomsorgen får tildelt ressurser som står i forhold til gjeldende arbeidsoppgaver og mål. Dersom det ikke gis tilstrekkelig med ressurser er det viktig at dette belyses. KY er i utgangspunktet positive til nye tiltak i Kriminalomsorgen, hvis det også følger nok midler med både til en startfase og varig drift. Kriminalomsorgens organisering bør være best mulig til enhver tid.

KY vil arbeide for at det er samsvar mellom de ulike etater i strafferettskjeden. Det vil si at en budsjettøkning som gir kapasitetsøkning i politi og/eller domstolen også må gi budsjett- og kapasitetsøkning i Kriminalomsorgen. KY mener at all frihetsberøvelse som ikke har medisinske årsaker krever kompetanse som Kriminalomsorgens tilsatte innehar. Alle instanser som driver frihetsberøvelse bør ligge til Kriminalomsorgen.

KY mener alle innsatte skal kartlegges før straffegjennomføringsform velges. Kriminalfaglige kriterier må avgjøre straffegjennomføringsformer, ikke hensynet til budsjett/belegg. Det må til enhver tid være tilstrekkelig med fengselsplasser i rett kategori og med rett beliggenhet til gjeldende behov. Et mål for KY er at når man i Kriminalomsorgen snakker om 100% belegg vil det si at det er 10% ledige celler/senger. Den bufferen må være der i forhold til sikkerhetsmessige, praktiske og bemanningsmessige hensyn.

 

Hentet fra Prinsipprogram for KY 2016-2019