Sluttevaluering av pilotprosjekt «Transport og fremstilling av varetektinnsatte»

30. september | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Rdsc_8700apporten for sluttevalueringen av KTT (Kriminalomsorgens transporttjeneste) er nå offentliggjort.

Det blir gitt følgende oppsummering;

«Våre beregninger basert på data fra politiet og kriminalomsorgen viser at pilotprosjektet frigjør et sted mellom 24 og 30 årsverk i politiet, hvorav rundt 18 stillinger (og maksimalt 24) er politiutdannet. Piloten har også gitt besparelser i kriminalomsorgen. Totalt har pilotens 40 stillinger gitt besparelser som tilsvarer om lag 34 stillinger tilsammen i politiet og kriminalomsorgen. Store svingninger i etterspørselen gjør at en liten og spesialisert tjeneste nødvendigvis må ha perioder med ledig kapasitet. Der arrestforvarere i utgangspunktet utførte transportene er oppgaven flyttet fra en smal tjeneste med stor variasjon i etterspørselen til en ny, og enda smalere tjeneste. Dette har gitt utfordringer knyttet til utnyttelse av den samlede restkapasiteten. Piloten har derfor en lav kostnadseffektivitet og negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det bør vurderes om politiutdannet personell kan frigjøres på en mer kostnadseffektiv måte, og det bør vurderes om transport og fremstillinger av varetektsinnsatte og førstegangsfengslede kan organiseres som en bredere tjeneste med en større samordning med enten fengslene og/eller politiet.»

Rapporten oppleves ikke å ta noe helt klart standpunkt i noen retning, men heller mot at ingen av løsningene som har vært er optimale hvis det handler om en kostnads- og ressurseffektiv tjeneste. I et prosjektet med så klare rammer, blant annet hvor mange som skulle tilsettes, kan det stilles spørsmål hvorvidt kostnadene i det hele tatt kunne blitt veldig annerledes. Med tanke på at det ikke var overenstemmelse mellom antall stillinger politiet faktisk benyttet til transport og hvor mange stillinger som skulle fristilles, vil det også være et nærmest uoppnåelig mål.

Tilbakemeldingene vi har fått sier at KTT har kunnet bruke noe ledig tid til å gjennomføre transporter/fremstillinger for fengslene. Dette er en stor styrke i den dårlige økonomiske situasjonene mange fengsler befinner seg i, hvor fremstillinger som ikke er akutt ofte blir lidende.

Det gledelige i rapporten er det som skrives om kvaliteten på tjenesten som er levert fra KTT:

«Kriminalomsorgens transporttjeneste (KTT) har levert god kvalitet på tjenestene og dermed vist at kriminalomsorgen kan utføre denne tjenesten på en kvalitativ god måte. KTT var raskt på plass fra vedtak om opprettelse ble fattet. KTT har levert de tjenestene de skulle, innenfor de krav og rammer som var satt for piloten.»

Hva som skjer videre med KTT er ikke avklart. Kanskje får vi svar på det når statsbudsjettet legges fram torsdag neste uke.

 

Her kan du laste ned rapporten

 

 

Pin It

« »