Statsbudsjettet 2020

7. oktober | Kategori: Siste nyheter, Slider | Skrevet av

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2020 å bevilge 22 millioner kroner til oppstart av rehabilitering av Ila fengsel og forvaringsanstalt og 17,5 millioner kroner til forprosjektering av ny løsning for Oslo fengsel. Videre foreslås det at Arendal fengsel, avd. Kleivgrend legges ned i løpet av budsjettåret.

Forbundsleder Tor Erik Larsen sier i en kommentar at enhver avvikling av soningsplasser fremover må begrunnes særskilt. Det er for forbundet uforståelig at Kleivgrend legges ned all den tid enheten står for et unikt tilbud og kapasiteten på åpne plasser i regionen på langt nær tilsier at en avvikling er faglig begrunnet. I statsbudsjettet foreslås det at bøtetjenesten gjøres landsdekkende i 2020. Dette er i tråd med tidligere signaler og utgjør et spennende faglig supplement til de eksisterende gjennomføringsformene, kommenterer Larsen.

I budsjettet er det videre lagt inn midler til drift av en avrusningsenhet ved Bjørgvin fengsel. KYs nestleder i Vest, Kjell Gunnarschjå, sier i en kommentar at dette er positivt for fengselet forutsatt at det følger friske driftsmidler til bemanning.

Regjeringen ønsker at aspirantopptaket på KRUS gjennomføres i august måned i årene fremover, men foreslår at 2020 blir et overgangsår der det gjennomføres opptak både i januar og august. Rådgiver, Ina Andersen uttaler at et overgangsår vil gi kapasitetsutfordringer ved KRUS i august med dobbelt kull. Ved å snu opptaket fra januar til august vil aspirantene få god og nødvendig opplæring på vårparten, dette kan ha en positiv innvirkning for aspirantfengslene med tanke på ferieavvikling om sommeren.

Forbundet registrerer at det ser ut til at regjeringens avbyråkratiserings- og effektivitetsreform medfører ytterligere kutt i rammen for Kriminalomsorgen. Det er også ytterligere budsjettkutt som følge av blant annet redusert kapasitet etter nedstengning av fengsler i tråd med statsbudsjettet for 2019.

Sivilombudsmannens rapport om isolasjon medfører i denne omgang ingen ekstraordinær tildeling, men i statsbudsjettet lover regjeringen at problemstillingen adresseres i det pågående arbeidet fra KDI med en tiltaksplan om isolasjon. Forbundets nestleder Sven Erik Rath uttaler i en kommentar om at politisk ledelse har fått beskjed om at økt bemanning må være hoveddelen i tiltaksplanen.

KY kommer nærmere tilbake med mer om forslaget til statsbudsjett i forbindelse med Stortingets behandling.

 

Pin It

« »