Streikevarsel fra YS Stat

9. mai | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

PRESSEMELDING                                                                       9. mai 2014

YS Stat varsler streik for 1 400 medlemmer fra 26. mai

Forbundene i YS Stat har i dag meldt streikeuttak for ca. 1 400 medlemmer fra arbeidstidens begynnelse 26. mai.

Politi og fengsel, Tollvesenet, Skatteetaten, NAV og trafikkstasjoner er blant virksomheter som vil bli omfattet av en eventuell konflikt. For første gang vil også ansatte i Forsvaret bli tatt ut i streik.

Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø vil bli hardest rammet.

– Bakgrunnen for streikevarselet er den pågående meklingen i årets hovedoppgjør, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

Staten har ikke har vist noen forhandlingsvilje i årets tariffoppgjør.

– Staten har ikke gitt noe reelt tilbud. De har bare henvist til resultatet i industrien. Våre krav er ansvarlige. Nå setter vi vår lit til Riksmekleren, sier Arnesen.

Uttak til eventuell streik i statlig sektor, fase 1:
Dette varselet viser hvilke etater/virksomheter som vil bli rammet.
Nærmere informasjon om innretning og omfang i virksomhetene offentliggjøres 21. mai.

Arbeids- og sosialdepartementet
Departementet
NAV direktoratet, NAV Fylkeskontor og arbeidslivssentrene i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Departementet
BUF-etat, direktoratet, Oslo
BUF-etat, regionadministrasjonen
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – IMDI

Finansdepartementet
Departementet
Skattedirektoratet
Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS)
Skatteopplysningen
Sentralskattekontoret for utenlandssaker
Skattekontorene i: Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø, Kristiansand, Hamar, Bodø, Leikanger og Steinkjer
Toll- og avgiftsetaten
Statistisk sentralbyrå

Forsvarsdepartementet
Departementet
Forsvarets regnskapsadministrasjon, Bergen

Helse- og omsorgsdepartementet
Departementet

Justis- og politidepartementet
Departementet
Domstolene; Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett, Høyesterett og Oslo byfogdembete
Politidirektoratet
Politi- og lensmannsetaten i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim
Kriminalomsorgen

Klima- og miljødepartementet
Departementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Departementet
Statsbygg; hovedkontoret i Oslo

Kulturdepartementet
Departementet

Kunnskapsdepartementet
Departementet
Universitetet i: Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø

Landbruks- og matdepartementet
Departementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Departementet
Fiskeridirektoratet, Fiskerikontrollen

Olje- og energidepartementet
Departementet

Samferdselsdepartementet
Departementet
Vegdirektoratet
Statens vegvesen, Trafikkstasjoner

Utenriksdepartementet

Statsministerens kontor

For mer informasjon kontakt:
Leder YS Stat, Pål N. Arnesen, mobil: 91 63 86 08
Politisk rådgiver Marit Momrak Wright, mobil: 91 88 11 92
Rådgiver Jens Christian Batt, mobil 90 88 41 68

Pin It

« »