Tjenestefri i verv som tillitsvalgt

8. desember | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Vi har fått noen henvendelser der våre lokale tillitsvalgte opplever problemer med å ta ut tjenestefri i forbindelse med sitt verv og virke som tillitsvalgt. Det er slik at det er Hovedavtalen i staten (HA) som regulerer dette forholdet, ikke særavtalen om arbeidstid i kriminalomsorgen eller veilederen til denne.

HA § 1 nr. 7 definerer at vervet som tillitsvalgt skal likestilles med vanlig tjeneste. Tillitsvalgte skal derfor gis anledning til å arbeide med aktuelle saker innenfor rammen av deres årsverk.

HA definerer videre i § 1 nr. 6 at de tillitsvalgte skal tas med i utrednings- og beslutningsprosesser. De skal gis mulighet til å sette seg inn i saker slik at de kan ha reell innflytelse og påvirkning, samt ha anledning til å gi konstruktive innspill i drøftingsprosesser. Medbestemmelsen skal utøves på alle tre nivåer i vår virksomhet og bidra til konstruktive og gode løsninger på spørsmål knyttet til arbeidsorganisering og oppgaveløsning.

For at de tillitsvalgte og lokal ledelse skal oppnå et best mulig samarbeid har partene på sentralt nivå avtalt et lokalt frikjøp etter HA § 33 nr. 3. Dette frikjøpet skal bidra til at de tillitsvalgte lokalt kan sette seg godt inn i saker av betydning og for å ivareta organisasjonens medlemmer. Dersom det er behov for at de tillitsvalgte benytter seg av mer av arbeidstiden for å forberede seg i enkelte saker eller i forbindelse med etterarbeid kan arbeidsgiver gi ytterligere tjenestefri i medhold av HA § 33 nr. 2. Dette er særlig aktuelt der beslutninger fattet i partssamarbeidet medfører stort informasjonsbehov.

I de tilfeller lokal arbeidsgiver kaller inn til møter etter HA § 33 nr. 1 skal deltakende tjenestemenn ha tjenestefri i den tid møtet varer. Ytterligere tjenestefri i tilknytning til møtet kan som nsamarbeidevnt ovenfor gis etter HA § 33 nr. 2.

Dersom de tillitsvalgte deltar på møter i medhold av HA § 33 nr. 1 skal disse tjenestemennene gis ny fritid innen 14 dager, jf. tilpasningsavtalen til HA § 33 og § 36. Fritid kan erstattes med betaling, men utstrakt bruk av denne bestemmelsen kommer i konflikt med HA § 1 nr. 7. Hovedregelen skal være at tjeneste som tillitsvalgt skal komme i stedet for ordinær tjeneste, ikke i tillegg til ordinær tjeneste.

Dersom den ti llitsvalgte må utføre tjeneste som tillitsvalgt i tillegg til sin ordinære tjeneste vil dette kunne medføre et økt arbeidspress på den enkelte tillitsvalgte. Et slikt økt arbeidspress kan ha den konsekvens at de tillitsvalgte ikke får mulighet til å sette seg inn i saker slik at utrednings- og beslutningsprosesser og partssamarbeidet vil bli skadelidende ved at arbeidstakernes reelle innflytelse på arbeidets organisering og løsninger svekkes.

Pin It

« »