Viktige aktuelle saker

13. februar | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

Forbundet sentralt har over lang tid jobbet med noen prinsipielt viktige saker. Som kjent er medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår vår primære oppgave. Derfor har vi engasjert oss sterkt i noen saker som vi mener er håndtert feil av enkeltenheter, regioner eller direktoratet. På bakgrunn av håndteringen av disse sakene har vi besluttet å forholde oss formelt i saksbehandlingen av disse problemstillingene da en pragmatisk tilnærming med forsøk på å diskutere utfordringene har vist seg å ikke gi de ønskede resultatene.

Det dreier seg i all hovedsak om tre store saker som forbundet har sendt brev til direktoratet den siste tiden:

  • Arbeidsmiljøloven § 10-6 om adgangen til å avtale utvidet overtid. Saken er prinsipielt viktig fordi direktoratet ikke anerkjenner forbundets tariff-festede rett til å inngå avtaler på virksomhetsnivå, men ønsker å inngå avtaler med den enkelte lokalforening. Vi har videre hatt utfordringer på enkelte enheter der arbeidsgiver mener det er riktig å inngå avtale med kun en forening.
  • Fordeling til pliktårstjeneste og rettigheter og plikter etter endt pliktår. Vi har over flere år hevdet at pliktårsfordelingen ikke er basert på det konkrete bemanningsbehovet i etaten og at dette medfører at pliktårsbetjenter ikke får tilsetting ved utløpet av pliktåret. Vi ønsker en bedre prosess som sikrer fast tilsetting. Vi ser også at enkelte enheter bevisst forsøker å kvitte seg med pliktårsbetjenter for å erstatte disse med nye. Vi har påtalt dette ved en rekke anledninger og har dessuten noen aktive enkeltsaker.
  • Gradert uttak av foreldrepermisjon/fedrekvote. Saken har versert en god stund og skyldes at direktoratet fjernet ordningen med timebasert gradert uttak. KDI har innført en ny ordning for uttaket som vi mener er i strid med folketrygdloven. Basert på tilbakemelding fra NAV har forbundet bedt om en ny vurdering og gjeninnføring av det timebaserte uttaket.

Forbundet har i tillegg flere saker knyttet til:

  • Varsling etter arbeidsmiljøloven
  • Stillingsvern ved 4 års sammenhengende tjeneste
  • Stillingsvern ved ulovlig midlertidig ansettelse

Forbundsleder har anmodet direktoratet om et særmøte for å diskutere de aktuelle problemstillingene.

Vi mener det er beklagelig at vi må bruke mye tid og ressurser på saker som forbundet mener burde vært løst gjennom en konstruktiv muntlig dialog. Vi mener imidlertid at sakene er prinsipielt viktige og at vi derfor må bruke mye tid og ressurser for å vinne frem med vårt syn.

Forbundet sentralt vil holde medlemmer og lokalforeninger løpende orientert om utviklingen i saker som er av stor betydning.

Pin It

« »